Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Förtydligande av ersättning till skolor

Förtydligande av ersättning och tilläggsbelopp till skolor

Vallentuna kommun hanterar ersättningar utifrån vad skollagen anger. Graden av beviljade ansökningar är hög i Vallentuna kommun i jämförelse med kringliggande kommuner.

Ersättningar

Ersättning till fritidshem och skola är definierat i skollagen. Lagstiftningen är mycket tydlig i att alla aktörer, både kommunala skolor med särskilda undervisningsgrupper för elever med uttalade stödbehov i den egna kommunen, andra kommuners kommunala skolor och friskolor ska behandlas utifrån lika villkor.

Det innebär att det inte är möjligt att rikta särskilt ekonomiskt stöd till en enskild skola eller aktör. Både bedömning av vad som ger rätt till ersättning behöver ske på lika villkor och nivån för ersättning behöver vara likvärdig.

Därför är det inte förenligt med skollagen att rikta en annan typ av stöd till exempel Aktiviaskolan enbart.

Förutom den ordinarie ersättningen "skolpeng" finns även möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever med omfattande stödbehov.
Vad tilläggsbelopp ska täcka är tydliggjort i skollagen. Undervisning med speciallärare, undervisning i mindre grupper, dator eller andra typer av hjälpmedel eller stöd av kurator eller annan funktion inom skolans elevhälsoteam ska inte täckas av tilläggsbelopp utan ingår i grundpengen och skolans grunduppdrag.

  • Tilläggsbelopp kan beviljas för extraordinärt stöd av till exempel elevassistent för elever med svår ångest eller oro, elever som har kraftigt utåtagerande beteende som riskerar trygghet och arbetsro för sig själv eller andra.
  • Tilläggsbelopp kan sökas för elever med mycket svåra inlärningssvårigheter som behöver assistentstöd för att kunna delta i undervisningen.
  • Tilläggsbelopp kan även beviljas för omfattande lokalombyggnationer för att tillgänglighetsanpassa skollokaler.

Tilläggsbeloppet bedöms alltid utifrån enskild elevs behov och i förhållande till skoldagens längd och innehåll.

Jämförelse av ersättningsnivåer

Flera grannkommuner har nyligen infört extra strukturbidrag till friskolor, därför är det svårt att jämföra nivåer kommuner emellan idag. 

Graden av beviljade ansökningar för tilläggsbelopp är hög i Vallentuna.
För perioden januari 2021 till oktober 2021 kan man se att 41,9% av inkomna ansökningar från Aktiviaskolan fått fullt bifall. 30,1% av inkomna ansökningar har fått delvis bifall. 26,9% är pågående utredningar och har inte fattade beslut ännu och endast 1,1% av inkomna ansökningar från Aktiviaskolan har fått avslag på grund av bristfälligt underlag.

Ersättningsnivå för elevassistent baseras på elevens vistelsetid i skolan, den tid stöd kan ges och beräknas på genomsnittliga lönekostnader för motsvarande tjänst i de kommunala verksamheterna.

Överklaga

Möjligheten att överklaga till förvaltningsrätten finns. Hos förvaltningsrätten prövas om kommunen agerat korrekt eller inte.
Inget av de beslut från Vallentuna kommun gällande tilläggsbelopp som överklagats av fristående förskola eller fristående skola till förvaltningsdomstolen har lett till att förvaltningsdomstolen under år 2021 anser att beslutet är felaktigt.

Aktiviaskolan är ett fristående företag och hur skolans ägare organiserar sin verksamhet kan Vallentuna kommun inte påverka eller uttala sig om utan frågor som kommer kring detta behöver riktas direkt till huvudmannen för skolan.

Frågor och svar

Hur hanteras tilläggsbidrag?

Tilläggsbelopp kan beviljas för extraordinärt stöd av t.ex. elevassistent för elever med svår ångest eller oro, elever som har kraftigt utåtagerande beteende som riskerar trygghet och arbetsro för sig själv eller andra. Tilläggsbelopp kan sökas för elever med mycket svåra inlärningssvårigheter som behöver assistentstöd för att kunna delta i undervisningen. Tilläggsbelopp kan även beviljas för omfattande lokalombyggnationer för att tillgänglighetsanpassa skollokaler.

Hur går ansökan om tilläggsbelopp till?

Ansökan om tilläggsbelopp görs till Vallentuna kommun via digital länk. Det är den enskilde huvudmannen som har bevisbördan för att kriterierna för tilläggsbelopp är uppfyllda, dvs. att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd samt att det behövs extraordinära stödinsatser.
I de fall Vallentuna kommun får in en ofullständig ansökan eller inte anser sig ha ett fullständigt underlag ges ansökande huvudman möjlighet att kunna komplettera sin ansökan.

Vallentuna likt andra kommuner gör regelbundet översyn i vilken grad beslut kring ersättningar som betalas ut följer den lagstiftning som finns och säkerställer att skattemedel används enligt gällande lagar och riktlinjer. Vid avvikelser förtydligas och korrigeras rutiner.

Hur bedöms tilläggsbeloppet?

Det är alltid barnets eller elevens behov och förutsättningar i relation till aktuell lärmiljö, som framkommer i ansökan och i eventuella bilagor, som är underlag för bedömning av ansökan om tilläggsbelopp.
Tilläggsbeloppet bedöms alltid utifrån enskild elevs behov och i förhållande till skoldagens längd och innehåll.

Beloppen, både avseende skolpeng och tilläggsbelopp sätts efter vad som är rimligt för att kunna bedriva en verksamhet av bra kvalitet och är högre än andra kommuner om vi samtidigt tar i beaktning lokalkostnaderna i regionen.

Vad ska tilläggsbeloppet täcka?

Vad tilläggsbelopp ska täcka är tydliggjort i skollagen. Undervisning med speciallärare, undervisning i mindre grupper, dator eller andra typer av hjälpmedel eller stöd av kurator eller annan funktion inom skolans elevhälsoteam ska inte täckas av tilläggsbelopp utan ingår i grundpengen och skolans grunduppdrag.

Vad händer om en skola behöver mer ersättning?

Lagstiftningen är mycket tydlig i att alla aktörer, både kommunala skolor med särskilda undervisningsgrupper för elever med uttalade stödbehov i den egna kommunen, andra kommuners kommunala skolor och friskolor ska behandlas utifrån lika villkor. På samma sätt som all annan verksamhet kommunen bedriver och har sin grund i likställighetsprincipen i kommunallagen.

Det innebär att det inte är möjligt att rikta särskilt ekonomiskt stöd till en enskild skola eller aktör. Både bedömning av vad som ger rätt till ersättning behöver ske på lika villkor och nivån för ersättning behöver vara likvärdig.

Hur säkerställs att resurserna används för elevens bästa?

Varje enskild aktör får, så länge de uppfyller kriterierna för att erhålla ersättning, själva välja hur de organiserar sin verksamhet. Hur skolans ägare organiserar sin verksamhet kan Vallentuna kommun inte påverka eller uttala sig om utan frågor kring detta behöver ställas till huvudmannen för skolan.

Hur är ersättningsnivåerna i Vallentuna i jämförelse med andra kommuner?

I den översyn av tilläggsbelopp som barn- och ungdomsförvaltningen gjort har man även jämfört ersättningsnivåer med andra kommuner. Vid jämförelsen med de kringliggande kommunerna i Norrort kan man konstatera att ersättningsnivåerna i Vallentuna inte på något sätt ligger lägre än i andra närliggande kommuner, snarare tvärtom.

Vid jämförelse mellan resursskolor som beviljats tilläggsbelopp från Vallentuna kommun kan man även se att ersättningsnivån är likvärdig dem mellan.

Hur beräknas ersättningsnivån?

Ersättningsnivå för exempelvis elevassistent baseras på elevens vistelsetid i skolan, den tid stöd kan ges och beräknas på genomsnittliga lönekostnader för motsvarande tjänst i de kommunala verksamheterna.

Tilläggsbelopp beräknas individuellt efter vilket extraordinärt stöd elever behöver som inte ryms i den vanliga skolpengen. Beloppen till enskild aktör förändras därför när elevunderlaget och förutsättningarna förändras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats