Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Gratis mensskydd för alla unga i Vallentuna

Gratis mensskydd för alla unga i Vallentuna

I Vallentuna kommun organiseras Elevhälsan gemensamt av grundskola, gymnasieskola och Barn- och elevhälsan.

För elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Vallentuna erbjuder sen många år tillbaka gratis mensskydd för alla elever i grundskolan och på gymnasiet. Eleverna kan hämta mensskydd hos skolsköterskan på den skola eleven går på eller på Ungdomsmottagningen. Nu kan även du som behöver och är mellan 12-23 år, hämta ditt samlade behov av mensskydd kostnadsfritt på ungdomsmottagningen.

Det finns en kostnad kopplad till mensskydd för den enskilda individen och det är inte något som borde prioriteras bort. Med detta erbjudande hoppas Vallentuna ungdomsmottagning kunna bidra med mer information om mensskydd och minska den stress och oro som unga kan ha i samband med utgifter för detta.

Det finns alltid tillgängligt för att vi tycker det är självklart att ungdomar eller unga vuxna inte ska behöva avbryta sin skoldag eller arbetsdag i händelse av att de behöver mensskydd och av olika anledningar inte är rustade med det för dagen, säger Karina Karlsson, verksamhetschef för elevhälsan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats