Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Utveckling i Vallentunas förskolor och skolor

Utveckling i Vallentunas förskolor och skolor

Den politiska majoriteten har tydligt pekat ut förskola och skola som prioriterad verksamhet, där resultaten ska vara i toppklass. I Vallentunas förskolor och skolor är ett systematiskt utvecklingsarbete för hög kvalitet pågående och viktigt. Vi arbetar ständigt för att i ännu högre grad kunna möta elevernas olika behov och förutsättningar. Alla olika perspektiv behöver granskas och bedömas – såväl organisatoriska, pedagogiska, ekonomiska som administrativa.

Kommunens uppdrag är att erbjuda bästa möjliga verksamhet samtidigt som vi säkerställer att resurserna används effektivt. För att möta dessa utmaningar inom förskola och grundskola måste man styra verksamheten efter den pedagogiska kompetens som finns inom organisationen, och vetenskapliga perspektiv på en hållbar och framgångsrik skolorganisation. Läroplanerna och andra viktiga styrdokument ligger som grund. Man behöver dessutom väga in de förutsättningar som befolkningstillväxt och demografi ger. Skollokaler står för en stor del av kostnaderna och måste användas optimalt. Likaså behöver administrationen vara kostnadseffektiv.

De resurser som går till skolan ska i största möjliga mån gå till barn- och elevnära pedagogisk verksamhet. Därmed skapas största möjliga värde för barn och elever. Målet är att alla elever ska nå och helst överträffa målen i läroplanen. Den pedagogiska utvecklingen och det kollegiala lärandet stärks genom att alla kommunala skolor i kommunen arbetar efter samma grundidé och struktur. Genom att undvika onödiga kostnader skapas större förutsättningar till stöd och utveckling.

Vallentuna behöver ha en skolorganisation vars mål är:

 • Att skapa förutsättningar för god kvalitet på undervisningen
 • Ett nära och tillgängligt pedagogiskt ledarskap
 • Hållbar kompetensförsörjning för våra medarbetare
 • Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i största möjligaste mån gynnar elevernas kunskapsutveckling
 • Samverkan inom olika delar av kommunen för barnens bästa

Mot denna bakgrund har barn- och ungdomsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till skolorganisation. Utgångspunkter för förslaget:

 • Utgå från lokala förutsättningar och behov
 • I mindre rektorsområden organisera sammanhållen verksamhet från förskola till årskurs fem
 • Kårsta förskola och Kårsta skola bildar en gemensam enhet förskola – årskurs 5
 • Lindholmens förskoleområde och Gustav Vasaskolan bildar en gemensam enhet förskola – årskurs 5
 • Karby förskola, Brottby förskola och Karbyskolan bildar en gemensam enhet förskola – årskurs 5
 • Kårsta skola, Gustav Vasaskolan och Karbyskolan påverkas genom att årskurs sex tas bort
 • För Kårsta, Karby/Brottby samt i Lindholmen erbjuds undervisning för årskurs 6 – 9 på en av våra kommunala högstadieskolor genom skolval till årskurs 6
 • Ny skolorganisation föreslås vara införd till läsåret 2021/2022

Genom att fatta långsiktiga, genomtänkta men ibland svåra beslut skapar vi bästa möjliga förutsättningar för barn och elever. Barnen är det viktigaste vi har och har därför full förståelse för att förändringar i skolorganisationen kan vara utmanande. Men just för att barnen är det viktigaste behöver vi fatta de beslut som gör att Vallentunas förskolor och skolor får förutsättningar att erbjuda högsta kvalitet – idag, imorgon och i framtiden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats