Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet

Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet

Vallentuna kommun har som mål att bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Det är ett högt satt mål som kräver att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt och kontinuerligt utvecklar vårt arbete. Under läsåret 2017/18 har en översyn av skolorganisationen genomförts.

Satsningar inom skolverksamheten

Vi har de senaste åren gjort stora satsningar på våra lärare. I årets ranking av Bästa skolkommun 2017 klättrar vi från plats 44 till plats 15 när det gäller lärarlöner. Undersökningen bygger på Lärarförbundets medlemmar.

Vi har även genomfört stora satsningar gällande olika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Barn- och ungdomsnämnden beslutade tidigare i år om funktionen försterektor för både fristående och kommunala huvudmän. Uppdraget är att i samverkan bidra till hela skolkommunens pedagogiska och organisatoriska utveckling, bland annat genom ett förvaltningsråd där de gemensamt driver utvecklingsfrågor.

De kommunala försterektorerna leder även ett kommunövergripande utvecklingsarbete tillsammans med förstelärarna. Målet med den satsningen är att ytterligare höja kvaliteten i de kommunala skolorna och samtidigt våga tänka nytt med en pedagogik i framkant.

Fortsatt utvecklingsarbete

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att se över och anpassa skolorganisationen. Under läsåret 2016/17 genomfördes en grundlig F–9-utvärdering. Den visade att vi, av pedagogiska och organisatoriska skäl, behöver satsa på färre högstadieskolor med fler paralleller än idag för att kunna erbjuda eleverna en utbildning av hög kvalitet. Den uppskattade befolkningstillväxten har blivit lägre än förväntat, vilket också är en viktig faktor i arbetet med den nya skolorganisationen. Inom vissa skolområden finns därför en överkapacitet av skolplatser, vilket gör att skolans lokaler inte utnyttjas fullt ut.

Vi arbetar också med hur vi kan göra våra kommunala skolor ännu mer attraktiva, med till exempel profileringar och genom kommunens kultur- och idrottssatsning som kommer att inledas under höstterminen 2018.

"Vi vill ge barnen i Vallentuna bästa möjliga utbildning och då måste vi satsa på skolverksamhet istället för att satsa resurser på tomma lokaler. De här anpassningarna vi gör nu är väl genomtänkta och fokus ligger på hög kvalitet i våra skolor med en organisation som maximerar lärandet", säger Johan Skog, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Beslut barn- och ungdomsnämnden 29 maj 2018

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 28 maj 2018 att Karbyskolan och Hjälmstaskolan behålls i sina nuvarande former, F–9-skolor, och att de behåller sina nuvarande lokaler.

Nämnden gav även i uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att åtgärda de rapporterade brister som finns i Karlbergsskolans lokaler. Utredningen ska presenteras under 2018.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade också att Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan ska utveckla en nära samverkan utifrån pedagogisk vision, skolledning och bemanning. I det arbetet ska även barn- och ungdomsförvaltningen ta fram en gemensam vision för skolorna. Visionen ska ha inriktningen estetisk verksamhet och utveckling av pedagogiska miljöer, enligt det utkast som barn- och ungdomsförvaltningen presenterade för nämnden under sammanträdet. Visionen ska genom dialog tas fram tillsammans med elever, vårdnadshavare och berörda skolor. Visionen ska presenteras för nämnden under 2018.

Barn- och ungdomsförvaltningen fick även i uppdrag av nämnden att utreda Bällstabergsskolans långsiktiga förutsättningar att bedriva en bra pedagogisk verksamhet med hållbara ekonomiska förutsättningar.

Beslut barn- och ungdomsnämnden 10 april 2018

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 10 april 2018 att Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet från och med den 1 juli 2018. Nytt namn för enheten kommer att tas fram tillsammans med elever, vårdnadshavare och personal. Det nya namnet beslutas av nämnden senast i december 2018.

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats