Start / Förskola och skola / Särskola / Grundsärskola

Grundsärskola

Grundsärskolan är en alternativ skolform till grundskolan för elever med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (minst lindrig mental retardation/psykisk utvecklingsstörning) och som inte bedöms kunna nå kunskapskraven i grundskolan. För att kunna bli mottagen i grundsärskolan krävs en ansökan till elevens hemkommun om mottagande till grundsärskolan.

Grundsärskolans utbildning ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov och består av nio årskurser. I grundsärskolan kan elever läsa enligt kursplanerna för ämnen eller ämnesområden (inriktning träningsskola).

En elev som mottagits i grundsärskolan kan fullgöra sin skolgång antingen i en grundsärskoleklass på en grundsärskola eller i en grundskola där en grundsärskoleklass finns. Som vårdnadshavare kan du även önska att ditt barn ska vara integrerat i en grundskoleklass. Det innebär att hela eller delar av ditt barns undervisning bedrivs i en grundskoleklass, men att ditt barn bedöms utifrån kunskapskraven i grundsärskolans kursplaner. Det är grundskolans och grundsärskolans huvudmän som beslutar om det är möjligt.

Ansökan om mottagande till grundsärskola

För barn/elev som är folkbokförd i Vallentuna kommun

Du ansöker om mottagande för ditt barn i grundsärskolan genom att skicka en ansökan till:

Enheten för kvalitet och utveckling
Barn- och ungdomsförvaltningen
Box 29
186 21 Vallentuna

Tillsammans med blanketten "Ansökan om prövning inför mottagande i grundsärskolan", som är undertecknad av samtliga vårdnadshavare, bifogar du nedanstående aktuella dokument:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • en medicinsk bedömning

Kommunens beslut delges skriftligen till elevens vårdnadshavare och går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

För nyinflyttad elev

Om ditt barn redan mottagits i grundsärskolan av tidigare hemkommun, ska du inför flytt till Vallentuna, kontakta Vallentuna kommun via Kontaktcenter.

För elev som är folkbokförd i en annan kommun och önskar söka en plats i Vallentunas kommunala grundsärskola

Om ditt barn redan mottagits i grundsärskolan av hemkommunen, ska du inför ansökan till Vallentunas kommunala grundsärskola ta kontakt med Vallentuna kommun via Kontaktcenter.

Om ditt barn inte är mottaget i grundsärskolan och du önskar ansöka om ett mottagande, ska du vända dig till din hemkommun.

Grundsärskola inriktning ämnen

I grundsärskolan finns alla ämnen motsvarande grundskolans, förutom språkval/moderna språk. För grundsärskolan har man anpassat innehållet i alla kursplaner, framför allt när det gäller de teoretiska ämnena. I grundsärskolans ämnen sätts betyg som grundar sig på grundsärskolans kunskapskrav. Det finns fem betygssteg i grundsärskolan; A, B, C, D eller E. Dessa betyg kan inte jämföras med betyg från grundskolan. För att en elev i grundsärskolan ska få betyg i ett, flera eller alla ämnen måste elevens vårdnadshavare begära det. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar att läsa en kombination av grundsärskolans ämnen och grundskolans ämnen kan rektor besluta om detta.

Grundsärskola inriktning ämnesområden (träningsskola)

Träningsskolan är till för elever som inte bedöms kommer att kunna tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Eleverna läser istället ämnesområden. I ämnesområdena sätts inga betyg och bedömningen görs med hänsyn till elevens individuella förutsättningar. För grundsärsärskolans inriktning ämnesområden finns det två nivåer på kunskapskrav i slutet av årskurs nio; grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar att läsa en kombination av grundsärskolans ämnesområden och grundsärskolans ämnen kan rektor besluta om detta.

Självservice

Här kan du göra en ansökan om prövning inför mottagande i grundsärskolan.

Kontaktcenter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Vallentuna kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats