Bidrag för lovaktiviteter

Alla barn har rätt till ett roligt lov. Barn och unga har ofta mer fritid än den äldre och tiden utanför skola och arbete spelar en viktig roll för ungas delaktighet, vägar till etablering och sociala tillit.

Regeringen har nu beslutat att ge alla Sveriges kommuner drygt 440 miljoner kronor till att utveckla fler lovaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. Vi i Vallentuna har fått nästan 400 000 kr som vi nu ska skapa aktiviteter för. Aktiviteterna ska vara gratis för barnet att delta på och aktiviteten ska vara skapad för att fler barn ska få möjlighet till en rolig sommar.

Nu vill vi att alla föreningar, samfund, studieförbund, företag och kommunala verksamheter som vill ta del av bidraget lämnar in en ansökan.

Film om sommaren 2018 och de gratisaktiviteter som arrangerades, delvis finansierade av bidraget.

Vad ska pengarna gå till?

Ni kan få ta del av bidraget om ni arrangerar kostnadsfria lov- eller sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år som är bosatta i Vallentuna kommun. Det är viktigt att aktiviteterna är tillgängliga och uppmuntrar barns deltagande oavsett barnets könstillhörighet.

Alla barn ska kunna delta på aktiviteten oavsett förutsättningar.

Vad är syftet med bidraget?

Syftet med bidraget är bland annat att främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. 

Vilka direktiv finns för att kunna ansöka om bidraget?

 • Målgruppen ska vara barn i åldern 6-15 år
 • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria
 • Aktiviteterna ska syfta till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja inkludering/integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av barn som vill delta

När ska aktiviteterna äga rum?

Lovaktiviteterna ska genomföras under respektive skollov:

 • Påsklov v.14
 • Sommarlov 14 juni-19 augusti (I Vallentuna vill vi uppmuntra er att ansöka om sommarlovsaktiviteter som genomförs i juli månad och lov- och sommarlovsaktiviteter som säkerställer att alla, oavsett eventuell funktionsvariation kan delta)
 • Höstlov v.44
 • Jullov 22 dec-31dec 

Hur ansöker jag?

Ansökan ska skickas in via formulären via länkarna nedan:

 • Påsklov, senast 4 mars (ansökan stängd)
 • Sommarlovet, senast 31 mars (ansökan stängd)
 • Höstlovet, senast 9 september, (ansökan stängd)
 • Jullovet, senast 4 november, till ansökan

I samband med ansökan så skickar ni in era senaste årsmöteshandlingar så som verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Handlingarna skickas till fritid@vallentuna.se. När det är gjort så är ansökan komplett.

Vilka frågor ställs i ansökan?

Dessa frågor kommer du behöva besvara för att få ansöka om bidraget: 

 1. Vilken typ av aktivitet vill ni anordna?
 2. Beskriv aktivitetens omfattning, tider, datum antal träffar samt startdatum.
 3. På vilken plats ska aktiviteten ske? Ange till exempel anläggning, lokal eller gatuadress.
 4. Hur är tillgängligheten på platsen eller i lokalen som ni tänker använda? Till exempel hiss, trösklar, underlag, omklädningsrum och toaletter.
 5. Hur tar man sig till och från aktiviteten?
 6. Hur många ledare kommer att vara närvarande vid aktiviteten. Gäller det dagtid/kvällstid/natt?
 7. Beskriv gärna hur ni tänkt kring ledare vid aktiviteten.
 8. Vilken är målgruppen för aktiviteten? Till exempel ålder och/eller boendeområde.
 9. Hur marknadsför ni och bjuder in till aktiviteten?
 10. Hur uppmuntrar ni till deltagande oberoende av könsidentitet?
 11. Hur kommer ni främja integration och skapa relationer mellan barn från olika sociala bakgrunder?
 12. Om det är relevant, beskriv hur ni tänker kring barnens och ungdomarnas säkerhet?
 13. Hur planerar ni att följa upp sommaraktiviteten?
 14. Beskriv en budget för aktiviteten där ni definierar kostnader för material, mat, boende, transporter och så vidare eventuella arvoden.
 15. Vem är ansvarig kontaktperson på plats under aktiviteten/-erna? Ange namn, telefon och e-postadress.
 16. Vart ska pengarna betalas ut? Vilket konto
 17. Vad heter er verksamhet? Namn på er förening, organisation eller enhet
 18. Vi är: (alternativ) förening, ideell organisation, kommunal enhet, annat:
 19. Kontaktperson för denna ansökan, namn telefonnummer och e-postadress

När kommer beskedet om vi fått bidrag?

Beslut om bidrag ges enligt datumen i tabellen nedan.

  Påsklov Sommarlov Höstlov Jullov
Sista ansökningsdag 4 mars 31 mars 9 september 4 november
Besked om 
beslut
8 mars 16 april 24 september 19 november

 

Viktigt att tänka på

När ansökan är beviljad så betalar vi ut 75 % av bidraget. När aktiviteten eller aktiviteterna är genomförda så ska redovisningen ske så snart som möjligt.

Krävs redovisning och i så fall hur?

Efter avslutat aktivitet behöver du redovisa hur det gått. Redovisningarna görs via formulär för respektive lov, länken mailas ut i samband med godkänt bidrag.

För att redovisningen ska vara komplett så är det viktigt att ni vet hur många flickor och pojkar som har deltagit totalt i era aktiviteter och vilken ålder de har. När redovisningen är komplett, med svar på frågorna och en ekonomisk redovisning, så görs den resterande utbetalningen av ert beviljade bidrag.

Vilka frågor behöver vi besvara i redovisningen?

 1. Vilken aktivitet har ni genomfört? Beskriv så noga ni kan utan att gå in i minutdetalj.
 2. Hur har det gått?
 3. Vad var svårt med genomförandet av er aktivitet?
 4. Vad var extra roligt med genomförandet mer er aktivitet?
 5. Använde ni er av någon särskild pedagogik eller undervisningsmaterial? I så fall vad?
 6. Vad skulle ni säga att deltagarna har lärt sig av att delta på er aktivitet?
 7. Upplever ni att det varit ett bra upplägg på bidragsformen?
 8. Skulle ni vilja delta i liknande projekt framöver?
 9. Antal flickor och deras ålder? Till exempel 8st 12 åringar, 5st 9 åringar osv.
 10. Antal pojkar och deras ålder? Till exempel 8st 12 åringar, 5st 9 åringar osv.
 11. Vilka boendeområden var representerade? Till exempel 4st Kårsta, 5st Lindholmen, 1st Centrala Vallentuna, 2st Brottby eller 2st Bällstaberg.
 12. Övrigt som ni vill lägga till?

 

Ansökningsformulären

Här kommer du direkt till de formulär du behöver fylla i för att söka bidrag för lovaktiviteter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats