Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är ett statsbidrag som syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Kulturrådet fördelar årligen Skapande skola-bidrag till grundskolans årskurs F-9. Syftet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av skolans huvudman. Huvudman för en kommunal skola är kommunen och för en fristående skola den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Information till skolor och kulturombud

Beviljande av bidrag

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av skolans huvudman. Huvudman för en kommunal skola är kommunen och för en fristående skola den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet.

Tema läsåret 2018/2019: Här är jag! -identitet och inkludering.

Temat innefattar frågor om att vara människa och att kunna vara sig själv: Vem är jag? Vad skiljer mig från andra? Hur ser andra på mig? Hur vågar man vara sig själv?

Alla program hanterar identitetsfrågor i syfte att stärka elevernas identitet och möjlighet att upptäcka befintliga och dolda styrkor. Temat är valt med utgångspunkt i skolans värdegrundsuppdrag som innebär att alltid förmedla och i verksamheten gestalta att alla människor är lika värda.

Temat för nästa läsår, 2019/2020, är Inblick/utblick - min plats i världen.

 

Elevredaktionen

Under läsåret 2018-2019 ska elever få vara delaktiga på ett nytt sätt i framtagandet av program för Skapande skola. En elevredaktion ska få se föreställningar och andra konstprojekt för att komma med synpunkter på form och innehåll. Syftet är att öka elevernas förståelse för kultur och att ge dem kunskap om utbudet och utbildning i att arrangera kulturprogram. Elevernas feedback ger nätverket för Skapande skola värdefull insyn i hur eleverna tänker kring kultur.

Eleveredaktionen ska bestå av ca 20 elever i årskurs 7, 8 och 9. För mer information kontakta Skapande skola-samordnare Kimberley Gustavsson.

Om skapande skola i Vallentuna

Vallentuna-modellen i Skapande skola projektet bygger på lokal förankring. Barn och ungas rätt till kultur står i centrum. Skolan har ansvar för projektet och får hjälp och stöd av Skapande skola-samordnaren.

          Vallentuna kommun har en deltidsanställd kulturproducent/samordnare för Skapande Skola som gör en gemensam ansökan för alla kommunala skolors räkning. Detta innebär att Vallentuna kommun kan samordna idéer och önskemål kommunicerade från skolorna, lägga upp en plan för kulturutbudet/kulturevenemangen inför nästkommande läsår i skolorna, och säkerställa inte bara en garanti på ett professionellt och varierat kulturutbud, men också att utbudet når ut till alla elever i hela kommunen.

 

Till sin hjälp har samordnaren ett nätverk av kulturombud ute på skolorna. Det är en unik lösning som har visat sig vara väldigt framgångsrik.

Processen går till så att Skapande skola-samordnaren inför varje läsår sammanställer ett förslag på utbud med ett 50-tal konst- och kulturprogram med professionella kulturaktörer. Utbudet väljs utifrån ett övergripande tema. Därifrån kan lärare och rektorer sedan själva välja vad de vill satsa på i just sin skola. Varje elev deltar i minst tre aktiviteter per år.

Principer för Skapande skola i Vallentuna

Skapande skola i Vallentuna står på tre stycken "3-bensprinciper":

1. Skapande skola i Vallentuna består av projekt som är för, med och av elever. Det innebär att utbudet består av konst- och kulturaktiviteter:
för barn och unga, till exempel en föreställning;
med barn och unga, till exempel en workshop där kultur- och konstuttryck utforskas; och
av barn och unga, till exempel en egenhändigt producerad utställning eller ett tidningsuppslag

2. Skapande skola i Vallentuna erbjuder varje elev 3 konst-och kulturprogram per läsår.

3. Skapande skola i Vallentuna bygger på Kvalitet, Kvantitet och Kontinuitet.

Årshjul

Skapande skola-samordnaren samlar löpande under hela året in önskemål från skolorna, tar in förslag från kulturproducenter och uppdaterar sig om Kulturrådets riktlinjer.

Januari

 • Kulturombudsträff inför ansökan för kommande läsår.
 • Kulturombuden kommunicerar förslagen med alla lärare och samordnar skolans intresseanmälan till samordnaren för Skapande Skola.
 • Skapande skola-samordnaren och Barn och utbildningsförvaltningens Skapande Skola-ansvarige skriver ansökan till Kulturrådet utifrån skolornas önskemål.

Februari - mars

 • Skapande skola-samordnaren meddelar kulturproducenterna att vi ansöker om medel för ett samarbete med dem inom Skapande Skola.
 • Avstämning av pågående/genomförda Skapande Skola-aktiviteter med skolor och kulturlivet.

April/maj

 • Kulturrådet ger besked om medel beviljas.

Maj

 • Skapande skola-samordnaren gör en fördelning av programmen med målet att varje elev ska få ta del av tre Skapande Skola-program under läsåret.

Maj/juni

 • Deadline för att skicka in utvärdering från varje klass av varje enskilt Skapande Skola-program.
 • De tilldelade Skapande Skola-programmen för skolan skickas till varje rektor för påskrift och till varje kulturombud för att vidarebefordra till berörd personal.

Augusti

 • Skapande skola-samordnaren justerar för eventuella klassförändringar, kulturombudslistan uppdateras.
 •  Samordnaren skickar ut påminnelser om tilldelade Skapande Skola-program och vill ha bekräftelse på att informationen når rätt personal.

September/oktober

 • En del av det sökta och beviljade medlen avsätts för projekt som kan väljas när skolåret har startat, Skapande peng. Senast vecka 42 ska de skolor som har fått Skapande peng beviljat kommunicera sina önskemål till samordnaren för godkännade. 

 

Tidigare Skapande skola-projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt inom skapande skola. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats