Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Krishantering / Kommunens krisorganisation

Kommunens krisorganisation

Enligt grundprinciper i det svenska krishanteringssystemet så sker organiseringen i kris genom att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under krissituationer. En verksamhets organisation och lokalisering vid kris ska så långt som möjligt överensstämma med normala förhållanden. Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

  • Ansvarsprincipen
  • Likhetsprincipen
  • Närhetsprincipen

Hur krisledningen i kommunen är organiserad och bemannad styrs av den aktuella krisens omfattning och innebörd liksom av övriga förutsättningar i den enskilda situationen. I grunden finns fyra olika nivåer för krisledning som i olika sammanhang kan verka separat, eller i samverkan med en eller flera övriga nivåer:

Krisledningsnämnden

Utgör kommunens politiska beslutsnivå. 

Krisledningsstaben

Utgörs av kommunens operativa centrala krisledning på tjänstemannanivå.

Krisledning på förvaltningsnivå eller motsvarande

Verkar då krisens karaktär eller omfattning inte kräver krisledning på övergripande nivå eller som aktiveras för att hantera en pågående allvarligare kris i samverkan med krisledningsstaben.

Krisledning på verksamhetsställe/resultatenhet

Verkar på motsvarande sätt som krisledning på förvaltningsnivå/motsvarande.

Psykiskt och socialt omhändertagande – POSOM

I kommunens krisorganisation ingår en så kallad POSOM-funktion för samordning av det psykiska och sociala omhändertagandet vid händelser då behovet är större än normalt vid till exempel kris- och katastrofsituationer.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

FRG Vallentuna är en ideellt organiserad och bemannad resurs som sköts av Vallentuna Civilförsvarsförening, enligt avtal med kommunen. FRG:s uppgift är att förstärka kommunens ordinarie resurser vid utsatta lägen eller vid andra behov. FRG kallas in på begäran av kommunledningen för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats