Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Möjlig samlokalisering och flytt av förvaltningskontor utreds

Möjlig samlokalisering och flytt av förvaltningskontor utreds

Kommunstyrelsen beslutade igår att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att samlokalisera kommunens centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium i gymnasiets fastighet. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen våren 2021. Beslutet nu innebär inte något beslut om att detta ska fullföljas utan är ett steg på vägen för att utreda möjligheter och förutsättningar för att ge ett beslutsunderlag i frågan.

Redan 2015 startade en utredning för att bygga ett nytt kommunhus, eftersom lokalerna redan då inte var en optimal eller hållbar lösning. Denna utredning pausades då den inte kom fram till något förslag som ansågs möjligt att gå vidare med. Sedan dess har en ny inriktning tagits. Istället för att bygga ett nytt kommunhus ska vi nu utreda om vi kan använda våra lokaler inom befintligt fastighetsbestånd för att nyttja våra resurser på bästa sätt. Gymnasiefastigheten är centralt belägen, vilket i stort sett är en förutsättning för placeringen av kommunadministrationen då vår närvaro i centrum är av mycket stor betydelse. Omfattningen på gymnasieverksamheten har under mycket lång tid varit under hälften volymmässigt mot vad gymnasiet byggts för. Gymnasiet skulle också ges möjlighet till en positiv utveckling genom en samtidig modernisering av sina lokaler samt att man ser över vilken volym som är hållbar och behövs framöver. Den totala omfattningen av lokalytor i fastigheten bör kunna rymma så väl en modern och attraktiv arbetsplats, med olika typer av ytor, för kommunens verksamhet så väl som en fortsatt utvecklad Gymnasieverksamhet.

Utredningen kommer att bland annat innehålla förutsättningar och behov inom flera olika områden som är viktiga för att göra en sådan flytt möjlig. De områden som kommer att belysas i utredningen är;

  • Byggnaden, vilka ombyggnationer krävs, funktioner, lokalytor i byggnaden
  • Utformning och inredning av arbetsplatser och rumsytor utifrån de funktioner som centrala verksamheten behöver för ett moderniserat arbetssätt och dels ändamålsenliga och attraktivt utformade lokaler för gymnasiets verksamhet.
  • Arbetssätt, arbetsmiljö- och arbetsjuridiska aspekter
  • Säkerhetsaspekter
  • Digitalisering och teknik
  • Övriga konsekvenser för andra hyresgäster såsom föreningar och Vallentuna friskola

Utredningen ska ta fram en beräknad investerings- och kostnadskalkyl samt en realistisk tidsmässig genomförandeplan. Vidare ska utredningen ha en utgångspunkt i långsiktig hållbarhet/miljöaspekter. Den ska även innehålla bedömda konsekvenser ur arbetsmiljöperspektiv.

Utredningen kommer att pågå till våren 2021 och därefter ska utredningen presenteras för kommunstyrelsen att ta ställning till. Viktigt att notera är alltså att beslutet nu inte innebär något beslut om att detta ska fullföljas utan handlar om utredning av möjligheter och förutsättningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats