Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse för plansamråd Detaljplan för del av Sormenvägen, i Vallentuna kommun

Kungörelse för plansamråd Detaljplan för del av Sormenvägen, i Vallentuna kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-21 § 22 att sända ut förslag till detaljplan på samråd.

Syftet med detaljplanen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, gata, för del av Sormenvägen. Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år. Detaljplanen medför ingen fysisk förändring på platsen.

Kommunen tar i och med de nya detaljplanen över drift och underhåll av allmän plats från Lindövägens samfällighetsförening.

Detaljplanen bedöms ha stöd i översiktsplanen, på s 13 i översiktsplanen anges att "I Vallentunas tätorter, där kommunen ska vara huvudman för allmän plats, ska det bli en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Så skapas en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra kollektivtrafik, ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av naturen tas i anspråk".

Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.vallentuna.se.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Synpunkter lämnas skriftligen till nedanstående adress och ska vara oss tillhanda senast den 11 juni 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna

eller sbf@vallentuna.se

(*Sakägare som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.)

Upplysningar lämnas av planarkitekt Christer Åberg tfn. 08-587 851 49 och av Mark och exploateringschef Kristofer Uddén tfn. 08-587 851 32.

Vänliga hälsningar,
Kommunstyrelsen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats