Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse: Granskning av Kristineberg etapp 1

Kungörelse: Granskning av Kristineberg etapp 1

Detaljplan för Kristineberg etapp 1 omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135 samt del av fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:72, Vallentuna-Rickeby 1:436, Vallentuna-Mörby 1:297, Olhamra 1:14 och Olhamra 1:53 i Vallentuna kommun.

Kommunstyrelsens Plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för granskning.

Planområdet ligger i sydöstra Vallentuna och består av skogsmark. Området gränsar till Arningevägen i väst, Påtåker i öst och Okvista industriområde i norr. I söder avgränsas området i befintlig fastighetsgräns mot Vallentuna Prästgård 1:1. Planområdet omfattar cirka 35 hektar.

Planen syftar till att möjliggöra för totalt cirka 800 bostäder i form av flerbostadshus och småhus, viss centrumservice, förskola, samt äldreboende och möjlighet till vårdboende.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan. Kvartersmarken är strategiskt lokaliserad utifrån befintliga förutsättningar och markens lämplighet, och planeras med stor hänsyn till de naturvärden som finns i området. Planen föreslår även att kommunen är huvudman för allmän platsmark (gata, torg, natur, park, samt gång- och cykelbana).

Samtliga handlingar finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och via länken nedan. 

Kristineberg etapp 1 granskning

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligen till nedanstående adress och ska vara oss tillhanda senast den 16 januari 2020*.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna

eller sbf@vallentuna.se

*Sakägare som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Natali Klosterling tfn. 08-587 851 21 och av exploateringsingenjör Niklas Karlsson tfn. 08-587 848 56

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats