Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse om granskning av detaljplan och gatukostnads- utredning för Åbyholm

Kungörelse om granskning av detaljplan och gatukostnads- utredning för Åbyholm

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort med cirka 800 bostäder. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i varierande byggnadskaraktär möjliggörs, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas och att det inom planområdet kan anläggas en park. I vissa av flerbostadshusen möjliggör detaljplanen även för skolverksamhet samt så möjliggörs att vissa av flerbostadshusens bottenvåning kan användas för verksamheter och butiksverksamhet.

Det område som berörs av förslaget på både detaljplan och gatukostnadsutredning ligger strax öster om Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen i söder och Lindholmsvägen i norr och öster. I väster avgränsas planområdet av bostadsområdet Åby ängar.

Detaljplanen innebär även ett upphävande av del av avstyckningsplan A133 avseende fastigheterna Vallentuna-Åby 1:27, 1:97, 1:98, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, S:7 samt del av Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 1:176.

Förslaget på detaljplan avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2010-2040.

Detaljplanen innebär att kommunen kommer att lösa in privatägd mark till förmån för kommunens utbyggnad av allmän plats.

Gatukostnadsutredningen

Till detaljplanen hör en gatukostnadsutredning som visar hur kostnaderna för att bygga ut detaljplanens allmänna platser fördelas på de fastighetsägare som har nytta av dem. Gatukostnadsutredningen redovisar dels vilka kostnader som fördelas och utgör även underlag för kommande fakturering till fastigheter inom området. Gatukostnadsutredningen har tagits fram i enlighet med kommunens Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5) som finns tillgängliga i sin helhet på kommunens hemsida, www.vallentuna.se.

Vad händer nu?

Granskningstiden är mellan den 30 april och 28 maj 2020.

Handlingarna finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och på www.vallentuna.se under pågående detaljplaner.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna dessa skriftligen senast den 28 maj 2020. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen eller gatukostnadsutredning.

Synpunkter på detaljplanen lämnas till Planavdelningen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna
eller sbf@vallentuna.se

Synpunkter på gatukostnadsutredningen lämnas till Mark- och exploateringsavdelningen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen
186 86 Vallentuna
eller sbf@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats