Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse om granskning av detaljplan och gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta

Kungörelse om granskning av detaljplan och gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse i form av friliggande småhus och rad-, par- och kedjehus. Vidare möjliggör detaljplanen för vård/äldreboende, förskola, gruppboende för personer med särskilda behov och en återvinningsstation. En ny trafiksäker gatustruktur möjliggörs, yta säkerställs för fornlämningar och kulturhistoriskt värdefull miljö bevaras.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Området ligger öster om Lindholmsvägen, strax norr om Ormsta och omfattar fastigheterna Ormsta 1:33-1:36, 1:38, 1:40, 1:126–1:128, 1:249, 1:252–1:256, 1:264 och 1:959. Även delar av fastigheterna Ubby 1:26, Ormsta 1:18, 1:41, 1:48 samt Vallentuna-Veda 1:1 ingår i planområdet.

Till detaljplanen hör en gatukostnadsutredning som visar hur kostnaderna för att bygga ut detaljplanens allmänna platser fördelas på de fastighetsägare som har nytta av dem. Gatukostnadsutredningen har tagits fram i enlighet med kommunens Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar
(KFS 2.8.5).

Granskningstiden är mellan den 14 maj och 11 juni 2020. Handlingarna finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och på www.vallentuna.se.

Vi tar gärna emot dina synpunkter.
Lämna dessa skriftligen senast den 11 juni 2020. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen eller gatukostnadsutredningen.

Synpunkter på detaljplanen lämnas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna
eller sbf@vallentuna.se

Synpunkter på gatukostnadsutredningen lämnas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen
186 86 Vallentuna
eller sbf@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats