Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse om granskning av detaljplan

Kungörelse om granskning av detaljplan

Förslag till detaljplan för Gamla Polishuset

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för ett hållbart bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få en egen bostad.

Planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning över tid och planläggs därför även för centrumändamål. Projektet kommer också att iordningställa allmän plats för gata och tillhörande infrastruktur. En markanvisningstävling genomfördes 2019 för delar av planområdet, fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 och kommunen avser med planen att möjliggöra att det vinnande förslaget kan byggas på platsen. Planen upphäver också stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en rest aven tidigare större plan.

Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen, Allévägen och Skördevägen. Detaljplanen omfattar de kommunägda fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49, del av  Vallentuna-Prästgård 1:163 samt Vallentuna-Rickeby 1:436. Området innefattar även den privatägda fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstiden är mellan den 12 november och 3 december 2020.

Handlingarna finns tillgängliga på:
www.vallentuna.se/gamla-polishuset

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna dessa skriftligen senast den 3 december 2020. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Välkommen att kontakta Planavdelningen:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna
eller sbf@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats