Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse om samråd av detaljplan för Gamla polishuset

Kungörelse om samråd av detaljplan för Gamla polishuset

Förslag till detaljplan för Gamla Polishuset


Syftet med planen är främst att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Projektet ska verka för ett hållbart bostadsbyggande som bidrar till en variation av bostäder avseende storlek, utförande och läge, här med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få en egen bostad. Planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning därför möjliggörs det även för centrumändamål. Planen syftar också till att iordningställa allmän plats för gata och tillhörande infrastruktur.

En markanvisningstävling genomfördes 2019 för delar av planområdet, fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49. Kommunen avser med planen att möjliggöra att det vinnande förslaget kan byggas på platsen. Planen upphäver också stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en rest av en tidigare större plan.

Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen, Allévägen och Skördevägen. Detaljplanen omfattar de kommunägda fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49, del av Vallentuna-Prästgård 1:163 samt Vallentuna-Rickeby 1:436. Området innefattar även den privatägda fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstiden är mellan den 14 maj och 11 juni 2020.

Handlingarna finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och på www.vallentuna.se.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna dessa skriftligen senast den 11 juni 2020. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Välkommen att kontakta Planavdelningen:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen
186 86 Vallentuna
eller sbf@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats