Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse om samråd av detaljplan Rickebyhöjd

Kungörelse om samråd av detaljplan

Förslag till detaljplan för del 2 av Rickebyhöjd

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:48 samt del
av Vallentuna-Mörby 1:310, Vallentuna-Mörby 1:297 och Vallentuna-
Rickeby 1:436.

Planområdet ligger i centrala Vallentuna invid Fornminnesvägen och
Mörbyvägen.

Samrådstiden är mellan den 8 juli och 26 augusti 2021.

Handlingarna finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och på
www.vallentuna.se.

Planförslaget bedöms förenligt med vad som är redovisat i kommunens
gällande översiktsplan, antagen den 27 augusti 2018. Ett genomförande
av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna dessa skriftligen senast den
26 augusti 2021. Den som inte senast under granskningstiden framfört
synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att
anta detaljplanen.

Välkommen att kontakta Planavdelningen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna
eller sbf@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats