Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse: Plangranskning Detaljplan för del av Sormenvägen omfattande del av fastigheten Lindö 1:6 m.fl i Vallentuna kommun

Kungörelse: Plangranskning Detaljplan för del av Sormenvägen omfattande del av fastigheten Lindö 1:6 m.fl i Vallentuna kommun

Plan- och miljöutskottet beslutade 2020-06-30 § 52 att ställa ut förslag till detaljplan för granskning.

Syftet med planen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats (gatu- och parkmark) inom detaljplanen. Detta görs genom två administrativa bestämmelser. Kommunen tar i och med planändringen över drift och underhåll av allmän plats.

Detaljplanen bedöms ha stöd i översiktsplanen, på s 13 i översiktsplanen anges att "I Vallentunas tätorter, där kommunen ska vara huvudman för allmän plats, ska det bli en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Så skapas en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra kollektivtrafik, ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av naturen tas i anspråk".

Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.vallentuna.se.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Synpunkter lämnas skriftligen till nedanstående adress och ska vara oss tillhanda senast den 13 augusti 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna
eller sbf@vallentuna.se

(*Sakägare som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.)

Upplysningar lämnas av Mark- och exploateringschef Kristofer Uddén tfn. 08-58 78 51 32.

Vänliga hälsningar
Kommunstyrelsen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats