Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse: Samråd av detaljplan Lindholmen centrum

Kungörelse om granskning av detaljplan Lindholmen centrum

Förslag till detaljplan för Lindholmens Centrum

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för placering av lägre flerbostadshus i varierande våningsantal, radhus och övrig småhusbebyggelse. Detaljplanen utreder även möjligheten att uppföra en livsmedelsbutik, samt skapa förutsättningar för övrig handel, förskola och kontor.

Stor vikt läggs på att bevara områdets karaktär av stationssamhälle och småskalighet. I anslutning till stationsområdet skapar detaljplanen multifunktionella ytor och andra allmänna platser, såsom park och lekplats.

Planarbetet säkerställer även nödvändiga ytor för bil- och cykelparkering, såsom en trygg trafikmiljö för fotgängare, cykel och bilar genom ett vägnät av olika bredder och ett grönstråk som går genom området.

Den omfattar fastigheterna Lindholmen 5:1, 5:3, 5:138, 5:45, 5:65, 5:69, 5:78, 5:87, 5:88, 5:179, 8:1 och 8:2.
Området ligger i centrala delen av Lindholmen och sträcker sig över Lindholmens station.

Samråd

Samrådstiden är mellan den 30 juni och 8 september år 2022.

Samrådsmötet äger rum den 22 augusti mellan 18:00-20:00 i Gustav Vasaskolan i Lindholmen.

Handlingarna finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och här på www.vallentuna.se:

Lindholmen centrum

Planförslaget avviker från vad som är redovisat i kommunens fördjupande översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen. Avvikelsen gäller antal bostäder.

Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Det är en sammanställning av alla de positiva och negativa miljökonsekvenser som bedöms medföra en betydande påverkan på miljön vid ett genomförande av detaljplanen.

Detaljplanen innebär att mark eller särskild rätt till mark, till exempel allmän plats, kan komma att tas i anspråk.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna dessa skriftligen senast den 8:e september 2022. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Välkommen att kontakta Planavdelningen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna

eller

sbf@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats