Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 11 december 2017

Alla sammanträden i Vallentunas kommunfullmäktige sänds direkt via webbplatsen. Här kan du titta på sammanträdet från den 11 december 2017.

Sammanträdet i sin helhet

Dagordning

 1. Luciatåg
 2. Information om nya kommunallagen av kommunjurist Vilhelmina Ranevad Granfalk
 3. Upprop
 4. Val av justerare
 5. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
  5b. Utdelning av förtjänsttecken
 6. Inlämnande av motioner
 7. Inlämnande av interpellationer
 8. Frågor
 9. Allmänhetens frågestund
 10. Avsägelser och fyllnadsval
 11. Svar på interpellation från (MP) om skolorganisationsutredningen (KS 2017.474)
 12. Svar på motion (S) om förskollärartätheten (KS 2016.567)
 13. Svar på motion (S) lagad mat inom hemtjänsten (KS 2017.084)
 14. Svar på motion (V) om planeringen i centrala Vallentuna (KS 2016.522)
 15. Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373)
 16. Redovisning av obesvarade motioner 2017 (KS 2017.323)
 17. Revidering av miljöplan (KS 2017.425)
 18. Skötselplan för bebyggelsenära natur (KS 2012.551)
 19. Delårsrapport januari – augusti 2017, Vallentuna kommun (KS 2017.404)
 20. Revisionsrapporter 2017 – första halvåret (KS 2017.120)
 21. Hemställan om medel ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser, KSOF, till barn- och ungdomsnämnden (KS 2017.416)
 22. Uppräkning av hemtjänstpeng 2018 (KS 2017.383)
 23. Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2018 (KS 2017.419)
 24. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2018 (KS 2017.418)
 25. Utökat verksamhetsområde för VA (KS 2017.399)
 26. Hemställan om höjning av VA-taxan från 1 januari 2018 (KS 2017.400)
 27. Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker (KS 2016.510)
 28. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enlig alkohollagen och tobakslagen (KS 2017.385)
 29. Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning (KS 2017.395)
 30. Taxa för bygglovsverksamhet (KS 2017.424)
 31. Rapport av icke verkställda beslut, SoL och LSS, kvartal 2 (KS 2017.246)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats