Kommunfullmäktige 2018-08-27

Här hittar du föredragningslistan med direktlänkar till de olika punkterna och webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2018. 

Dagordning

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund 2018 (KS 2018.025)
 8. Avsägelser och fyllnadsval 2018 (KS 2018.080)
 9. Svar på motion (S) om ökad bredd och kreativiteten inom kulturskolan (KS 2017.509)
 10. Förslag till flaggpolicy (KS 2018.204)
 11. Reviderad policy för arbetsmiljö och hälsa (KS 2017.508)
 12. Ersättning för obligatorisk lovskola (KS 2018.170)
 13. Hemställan om investeringsmedel för Vallentuna IP (KS 2018.196)
 14. Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg (KS 2018.205)
 15. Hemställan om investeringsmedel för utegym Össeby IP (KS 2018.199)
 16. Tertialrapport januari-april 2018, Vallentuna kommun (KS 2018.216)
 17. Strategi för användning av geografisk information (GIS) (KS 2018.148)
 18. Revidering av attestreglemente (KS 2017.201)
 19. Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204)
 20. Svar på revisionens granskning av arvoden och ersättningar för Förtroendevalda (KS 2017.121)
 21. Arvodeskommitténs bestämmelser om ersättning för förtroendevalda (KS 2018.207)
 22. Lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön (KS 2018.158)
 23. Översiktsplan 2040 antagande (KS 2017.278)
 24. Detaljplan för Kumla-Stensta omfattande del av fastigheten Kumla 1:9 - Antagande (KS 2016.016)
 25. Upphävande av del av detaljplan D 2003 05 28 omfattande fastighet Vallentuna-Åby 1:153 i Vallentuna centrum – Antagande (KS 2018.222)
 26. Uppdatering av näringslivspolicy 2018 (KS 2017.536)
 27. Borttagande av trafiksäkerhetspolicy (KS 2018.139)
 28. Revisorernas budget 2019 (KS 2018.211)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats