Medborgarundersökning 2019

Vartannat år skickas en enkätundersökning ut till 1200 invånare. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret och är mellan 18-84 år. Det är Statistiska Central Byrån (SCB) som genomför undersökningen för kommunens räkning och vi har deltagit sedan år 2005.

Varje enkätomgångs utfall analyseras och rapporteras inom kommunorganisationen och utgör underlag för kommunstyrelsen i sitt arbete. Utfallet av undersökningen kommuniceras via kommunens webbplats vallentuna.se.

Utifrån resultatet identifieras prioriterade förbättringsområden som lyfts in i styr- och uppföljningsmodellen för kommunen där det ytterst påverkar kommunplan, budget samt nämndernas verksamhetsplaner. Vilka områden som hamnar i fokus varierar därmed. Enkäterna 2017 och 2019 har lett till ökat fokus på Visionsarbete utifrån platsen Vallentuna samt att strategier utarbetats för demokrati och påverkan. Ett ökat fokus med riktade insatser inom trygghetsfrågorna är också ett resultat.

"Invånarnas åsikter som vi får genom enkäten är mycket viktiga och värdefulla för oss i vårt förbättringsarbete. Nästa medborgarenkät genomförs hösten 2021 och vi vill att så många som möjligt som får enkäten tar tillfället att tycka till för att påverka kommunens arbete. De områden vi vid varje undersökning ser som särskilt viktiga följer vi också upp i nästkommande undersökning", säger kommundirektör Victor Kilén.

Resultaten för samtliga frågeområden 2019 hittar du genom att klicka på boxen Resultat medborgarenkäten längs ned till vänster på denna sida.
Detaljerat resultat för varje fråga hittar du i bilagan i boxen till höger om rapporten.

Om enkätresultatet 2019

Om undersökningen

Enkäten består av tre frågeområden:

 • Vallentuna som plats att leva och bo på (A. Nöjd-region-index, NRI)
 • Kommunens verksamhet (B. Nöjd-medborgar-index, NMI)
 • Invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter (C. Nöjd-inflytande-index, NII)

Till dessa frågor har kommunen ställt tre egna frågor:

 • Hur nöjd är du med utbudet av skolor vid valet av grundskola?
 • Hur nöjd är du med utbudet av utförare vid valet av hemtjänst?
 • Vad saknar du i Vallentuna centrum?

I 2019 års undersökning deltog 135 av landets 290 kommuner. I Vallentuna svarade 43% av de 1200 som fick enkäten vilket är 2% fler än genomsnittet för kommunerna. Det är också en positiv ökning från föregående undersökning 2017 då Vallentuna hade 41% i svarsfrekvens.

Nöjd-Region-Index (NRI)

 • Vallentuna som plats att leva och bo på

Inom frågeområdet Nöj-Region-Index är resultatet oförändrat mot utfallet 2017, både inom helhetsbetyget och de olika frågeområdena. Jämfört med övriga kommuner har Vallentuna högre betyg för "Rekommendation (att flytta till Vallentuna)" och "utbildningsmöjligheter". Vallentuna har lägre betyg än genomsnittet för Kommersiellt utbud. Enligt SCBs analysmodell skulle en positiv påverkan på resultatet nås genom förbättringar inom främst bostäder och trygghet.

Mer information hittar du på sidan tre i rapporten.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

 • Kommunens verksamhet

Inom frågeområdet Nöjd-Medborgar-Index är resultatet oförändrat mot 2017 vad gäller helhetsbetyget 2017 och likaså oförändrat inom respektive frågeområde. Enligt SCBs analysmodell ges störst positiv resultatpåverkan genom förbättringar inom Renhållning och sophämtning, stöd för utsatta personer, äldreomsorgen, miljö samt gator och vägar.

Mer information hittar du på sidan sex i rapporten.

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

 • Invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter

Inom frågeområdet Nöjd-Inflytande-Index är resultatet också likvärdigt med 2017 inom frågeområdena. Enligt SCBs analysmodell uppnås bäst resultatpåverkan genom förbättringar inom förtroende och påverkan.

Mer information hittar du på sidan nio i rapporten.

Kommunens egna frågor

 • Hur nöjd är du med utbudet av skolor vid valet av grundskola?
 • Hur nöjd är du med utbudet av utförare vid valet av hemtjänst?
 • Vad saknar du i Vallentuna centrum?

På kommunens egna frågor är resultatet för "nöjdhet med utbudet av grundskolor" något högre 2019 än 2017 (6,6 mot 6,4 på en tiogradig skala). Vad gäller utbudet av utförare inom hemtjänsten är betyget samma som 2017 (5,7). På fritextfrågan om vad man skulle vilja tillföra eller ändra i Vallentuna centrum finns tolv svar som du kan läsa här.

Resultat från fritextfråga om Vallentuna centrum

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats