Start / Omsorg och hjälp / Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Socialförvaltningen kan erbjuda stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning.

Stödet kan ges enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vilket stöd kan du få genom LSS?

Lagen om stöd och service – LSS – är en rättighetslag, vilket betyder att du har rätt att ansöka om insatserna den omfattar. Alla har rätt att ansöka. För att bedöma om du har möjlighet att ta del av någon av insatserna görs först en personkretsbedömning. Det är bara den som tillhör en personkrets, som kan beviljas en insats. Personkretsen ska alltid styrkas med ett personkretsutlåtande av en läkare eller psykolog.

Om Du har en diagnos och tillhör en personkrets, kan du ansöka om en eller flera insatser. LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. En utredning inleds, där handläggare tittar på dina behov av den begärda insatsen, och om behoven tillgodoses på annat sätt än genom insatsen. Utredningen är grund för beslutet som fattas om att bevilja eller att avslå insatsen.

Vilket stöd kan du få genom SoL?

Det finns många omständigheter i livet som gör att man kan ha svårt att klara av sin vardag. Kommunen erbjuder olika stödinsatser till dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du kan få särskilt anpassade stödformer som kan underlätta din vardag. Det kan vara t.ex. boendestöd och hjälp med en meningsfull sysselsättning.

Kommunens stödformer kompletteras med vård och behandling som landstingets psykiatriska verksamhet erbjuder.

Hur kontaktar du oss?

Om du har en psykisk funktionsnedsättning kontaktar du växeln och säger att du vill bli kopplad till vuxenenheten på socialförvaltningen.

Om du har en funktionsnedsättning enligt LSS kontaktar du växeln och säger att du vill bli kopplat till en LSS-handläggare.

Blanketter funktionsnedsättning

Här hittar du ansökningsblanketter för LSS och SoL samt en fullmakt för ombud.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats