Start / Omsorg och hjälp / Funktionsnedsättning / Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få rätt till stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och/eller av SoL (Socialtjänstlagen). Stödinsatserna finns för att du ska leva som alla andra.

Alla har rätt att söka om stödinsatser. När vi bedömer din ansökan utgår vi alltid från dina individuella behov, vilka kan komma att förändras över tid. Alla insatser biståndsbedöms.

Nedan hittar du vilka insatser som Vallentuna kommun kan erbjuda, men också information om vilket stöd du kan få från andra myndigheter och organisationer.

Vem kan få rätt till stöd?

Du omfattas av LSS om du har

 • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Du omfattas av socialtjänstlagen (SoL)

Om du av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i din vardag. Du kan då få rätt till meningsfull sysselsättning och bostadsanpassning efter ditt behov av särskilt stöd.

Insatser som kan beviljas

Inom LSS kan du ansöka om 

 • Rådgivning och annat personligt stöd. Denna insats ansvarar landstingets habiliteringsverksamhet för.
 • Hjälp av personlig assistent. Assistansersättning beviljas av Försäkringskassan.
 • Ledsagarservice.
 • Kontaktperson.
 • Avlösarservice i hemmet.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 • Bostad med särskild service för vuxna.
 • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Vem kontaktar du?

För ansökan om LSS

Kommunens LSS-handläggare kan svara på frågor och även fatta beslut om LSS-insatser. Handläggarna nås genom kommunens kontaktcenter.

Mörby habiliteringscenter kan ge rådgivning och annat personligt stöd (enligt punkt 1 ovan) av kurator, psykolog, sjukgymnast med flera specialister.

Handikappupplysningen kan ge information om landstingets habiliteringsverksamhet.

Försäkringskassans lokalkontor i Täby ansvarar för utredningar och beslut om assistansersättning (enligt punkt 2 ovan).

Försäkringskassans assistansersättning ska täcka kostnader för personliga assistenter för den som har behov av hjälp mer än 20 timmar per vecka för att klara sina grundläggande behov.

För ansökan inom socialtjänstlagen (SoL)

Socialförvaltningens handläggare svarar på frågor och beslutar om stödinsatser för dig som har ett psykiskt funktionshinder. För att komma i kontakt med oss, ring till Vallentuna kommuns kontaktcenter och be dem koppla dig till Vuxen- och funktionsvariationsenhetens mottagningstelefon. Telefonnummer till kommunens kontaktcenter: 08-587 850 00.

Besluten fattas enligt Socialtjänstlagen.

Kommunens stödformer kompletteras med vård och behandling som landstingets psykiatriska verksamhet erbjuder. Information om det hittar du på www.1177.se.

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du ska ansöka om stöd.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats