Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Vallentunas resultat från Stockholmsenkäten 2018

Vallentunas resultat från Stockholmsenkäten 2018

Resultaten för 2018 visar att Vallentunas ungdomar inte skiljer sig nämnvärt från ungdomarna i länet i stort. Unga flickor mår fortsatt sämre än pojkarna, samtidigt som majoriteten av ungdomarna tycker att det är ”riktigt härligt” att leva. Andelen elever i årskurs 9 som testat narkotika har ökat något sen 2016 men är överlag fortsatt låg i jämförelse med andra kommuner. En oro finns över andelen flickor i årskurs 9 som uppgett att de blivit mobbade i skolan två gånger eller mer.

 

Psykisk hälsa

Det är positivt är att unga överlag känner sig trygga, har en positiv framtidssyn och är aktiva på sin fritid. Det är viktiga frisk-faktorer. Det är även glädjande att majoriteten av ungdomarna tycker det är "riktigt härligt att leva". Att flickor i allt väsentligt rapporterar mer negativa resultat än pojkar speglar ett samhällsproblem som tyvärr går igen i resultaten för samtliga kommuner, över tid och även i nationella data gällande psykisk hälsa. Oaktat detta är det ett problem som Vallentuna Kommun tar på stort allvar.  När det gäller den självrapporterade graden av psykiska hälsan är Vallentunas resultat i nivå med länets. Indexet som i enkäten avser visa på graden av psykisk hälsa baseras på tre frågor om hur ofta eleven haft huvudvärk, dålig aptit samt ”nervös mage”.

- Index för psykisk hälsa har i stockholmenkäten legat relativt stabilt sedan 2004. Det finns således anledning att anta att resultatet till viss del speglar naturliga reaktioner på livets stress. Dessa behöver förstås hanteras men inte nödvändigtvis elimineras, säger Arild Werling, psykolog på Barn- och Ungdomsförvaltningen.

Vallentuna Kommun arbetar aktivt med att främja barn och ungas psykiska hälsa. En av de viktigaste plattformarna för det arbetet är skolan, där driver Vallentuna Kommun redan ett antal hälsofrämjande projekt där och fler är på gång.

- Forskning visar entydigt att en god skolgång är den enskilt viktigaste faktorn för att främja den psykiska hälsan och ge våra barn bra förutsättningar i livet. Viktigast av allt är därför det ständigt pågående arbetet med att utveckla och förbättra våra skolor, säger Arild Werling, psykolog på Barn- och Ungdomsförvaltningen.

 

Alkohol och narkotika

Färre ungdomar dricker alkohol jämfört med resultat från 2016 års undersökning. Däremot är nivåerna något högre jämfört med 2016 gällande ungdomar i årskurs 9 som någon gång har testat på narkotika. Det är fler andel pojkar än flickor, debutåldern är 14 år och den vanligaste narkotikan som testas är cannabis.

- Vi genomförde i augusti en utbildning tillsammans med polis riktat till all skolpersonal för att ge dem kunskap om hur de kan upptäcka tecken och symtom hos ungdomar som bukar narkotika. Men vi behöver arbeta vidare med förbyggande satsningar inom detta område, säger Therese Eriksson, trygghets- och folkhälsosamordnare.

 

Kommunövergripande arbete

Inom kommunen finns det ett brett förbyggande arbete, bland annat genom nätverket Tryggare Vallentuna. I Tryggare Vallentuna träffas representanter från varje förvaltning tillsammans med polis och räddningstjänst för att skapa en lägesbild över ungdomssituationen i kommunen. En av aktiviteterna just nu är att fältgruppen tillsammans med trygghets- och folkhälsosamordnaren besöker föräldramöten på högstadiet för att prata om kommunens förebyggande trygghetsarbete kopplat till ungdomar. Syftet är att ge föräldrarna kunskap i vart de kan vända sig inom kommunen om de behöver få stöd och råd gällande sin ungdom. En nära vuxen är en av de viktigaste faktorerna när det gäller ungdomar och en god hälsa.

Fakta

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet i flertalet kommuner i Stockholms län. Enkäten består av frågor gällande alkohol, tobak, droger, skola, familj, kamrater, psykisk ohälsa samt brott och trygghet. Syftet med enkäten är bland annat att utgöra underlag för beslut om planering av preventiva insatser. Dessvärre har endast 18 % av elever i årskurs 2 på gymnatiet som är folkbokförda i Vallentuna besvarat enkäten, vilket inte är tillräckligt för att ge en rättvis lägesbild. Vallentuna kommun har därför valt att lägga fokus på resultaten gällande eleverna i årskurs 9. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats