Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Varför unga mår som unga gör

Varför unga mår som unga gör

Skolenkäter har de senaste åren visat på höga nivåer av olika självrapporterade psykiska besvär bland ungdomar. Det gäller främst bland flickor, men pojkarna börjar närma sig flickornas nivåer. Vallentuna, Danderyd, Täby och Vaxholm genomförde därför tillsammans med Storstockholm och forskare en studie i syfte att få bättre kunskap om hur psykisk hälsa kan kopplas till olika risk- och skyddsfaktorer.

Tre framträdande områden

Resultaten i studien visar på tre framträdande områden som påverkar den upplevda psykiska hälsan bland ungdomarna i de fyra kommunerna: Skolan, kompisrelationer samt föräldrarelationen. 

Skolan - Skolprestationen påverkar ungdomars psykiska hälsa. Många uttrycker stor stress och press över att prestera, att arbetsbelastningen i skolan är hög och att det finns en oro för framtiden.

Kompisrelationer - Den sociala statusen skapar stress både bland de ungdomar som "måste" upprätthålla ett perfekt yttre för att behålla sin position och bland dem som har lägre status och inte får vara med.

Föräldrarelationen - Studien förstärker att föräldrarna är viktiga förebilder i sina ungdomars liv och att de vuxna ska ge dem kunskap och verktyg att utveckla god hälsa.

Förstärka skyddsfaktorerna

Skyddsfaktorer är det som ökar personens motståndskraft mot ohälsa. Genom att stärka de skyddsfaktorer som är viktiga för ungdomarna skapas förutsättningar för fler att utveckla god psykisk hälsa genom hela livet. Några exempel på viktiga skyddsfaktorer är:

  • Inflytande och medbestämmande i skolarbetet
  • Social gemenskap, ha vänner, ha roligt samt umgås och få stöd från kompisar
  • Känna trygghet och tillit till sina föräldrar

Alla kommunerna kommer framöver att använda resultatet i studien för att fortsätta arbeta med åtgärder som stärker och främjar den psykiska hälsan bland barn och unga i respektive kommun. Vallentuna erbjuder till hösten en mängd olika föräldrastöd i syfte att stärka relationen mellan barnet och föräldern vilket ökar barnens möjligheter till en god hälsa.

Om forskningsstudien

Håkan Leifman, forskare vid Karolinska Institutet, har tillsammans med Anna Wärngård på IPSOS genomfört den fördjupade studien för att kartlägga den psykiska hälsan bland 15-åringar i de fyra kommunerna. Studien baseras på svar i Stockholmsenkäten samt djupintervjuer med ungdomar.

Varför mår unga som unga gör?

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats