Hjälpmedel:

RC Elevhälsa

I Vallentuna kommun organiseras Elevhälsan gemensamt av grundskola, gymnasieskola och Resurscentrum (RC).

Skollagen om elevhälsa

För eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För den medicinska insatsen i elevhälsan ska det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare. (Skollagen 2010:800 2 kap. 25 §)

Sidan granskad den 8 november 2017