Hjälpmedel:

Logoped/tal- och språkpedagog

Logoped/Tal- och språkpedagog på elevhälsan

 • bidrar med ett lingvistiskt perspektiv på elevernas lärande och utveckling som ett stöd i det pedagogiska arbetet
 • tillför kompetens kring språk och språkutveckling bidrar med kunskap kring typisk och icke-typisk språkutveckling
 • bidrar med kunskap kring ett språkutvecklande arbetssätt i olika ämnen
 • tillför kompetens kring läs- och skrivsvårigheter
 • tillför kompetens kring röstanvändning

Logopedens/Tal- och språkpedagogens insats består av

 • enskild och/eller klassrumsbaserad tal- och/eller språkträning
 • synliggörande av den språkliga miljön i skolan
 • sokratiska samtal
 • samarbete med pedagoger, vårdnadshavare och externa kontakter
 • konsultationer, råd och stöd rörande enskilda barn och/eller specifika frågeställningar
 • analys av elevens vardagliga språkliga produktion i tal och skrift
 • tolkning av utredningsresultat (tal- och språk, läs- och skriv
 • kompetensutveckling/fortbildning
 • föreläsningar
 • specifika språkstimulerande projekt
 • ämnesmetodiskt skolutvecklingsarbete

Legitimerad logoped som arbetar på RC Elevhälsa:

Petra Valman

Tal- och språkpedagog, legitimerad lärare som arbetar på RC Elevhälsa:

Ylva Hjörvid

Sidan granskad den 7 november 2017