Hjälpmedel:

Specialpedagog

Specialpedagogerna på elevhälsan:

  • tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet i förskolan
  • tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet i skolan och i den övergripande planeringen av skolans elevhälsoarbeteI
  • identifierar och synliggör hinder i olika lärmiljöer
  • tillhandahåller spetskunskap i olika pedagogiska frågor

Specialpedagogernas insatser består främst av:

  • konsultation
  • handledning
  • råd och stöd
  • samarbete mellan till exempel förskola/skola, vårdnadshavare och/eller andra instanser
  • kompetensutveckling/fortbildning

Specialpedagoger som arbetar på RC Elevhälsa:

Maud Hallberg Andersson, specialpedagog, inriktad mot förskola.

Johan Fröberg, specialpedagog, inriktad mot förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritids, gymnasiet och gymnasiesärskola.

Sidan granskad den 21 november 2017