Hjälpmedel:

Nyckeltal

Vår förskolaAntal
Antal barn 133 st
Antal avdelningar 9 st

Personal

Mått2016/17
Personaltäthet (antal barn/årsarbetare) 6,3
Andel förskollärare 32 %

Nöjdhet

Mått (ur enkät till vårdnadshavare)2015/16
Vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten 97 %
Vårdnadshavare som kan rekommendera förskolan till andra 97 %
Svarsfrekvens 72 %

Förklaring

Antal barn uppdateras vid läsårsstart, vecka 42 (SCB:s mätvecka) samt vid vårterminsstart.
Antal avdelningar uppdateras vid ev organisationsförändringar.
Samtliga personalmått uppdateras i januari efter årlig inrapportering till Statistiska centralbyrån (SCB).
Mått på nöjdhet uppdateras i juni efter genomförd enkät på våren. Måtten visar hur stor andel som har angivit svarsalternativen 3 (instämmer till större del) och 4 (instämmer helt) på en fyrgradig-skala. Vid färre svar än tio redovisas inte uppgiften (---).

Sidan uppdaterad den 4 maj 2017