Hjälpmedel:

Sjumilaskogens förskola

Välkommen till Sjumilaskogen

Sjumilaskogens förskola består av tre avdelningar och ligger i direkt anslutning till Bällstabergsskolan. Vi har nära till natur och skog och kommunikationer. Vi kan lätt ge oss iväg på utflykt med Roslagsbanan.

Vi har en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en trygg och stimulerande miljö samt utgör basen för verksamheten. Det pedagogiska arbetet är målinriktat och leken sätts i fokus. Leken pågår ständigt likväl som utveckling av språket. Skaparkraft och fantasi uppmuntras. I leken utvecklar barnet sin sociala kompetens, visar känslor, känner empati och övar samarbete.

Vi vill ge barnen tillfälle till rörelse både ute och inne och vi har tillgång till rörelserum och en multihall. Dessutom har vi ett gemensamt våtrum som används för lek och experiment. Vi har två härliga ateljéer där förskolebarnen har stora möjligheter att utveckla sitt skapande.

I arbetet med barnen är det viktigt att vara en god förebild. Vi vill dessutom skapa ett bra samarbete med föräldrarna. Inom förskolan finns ett föräldraråd där en förälder från varje avdelning träffas cirka 2 gånger per termin med personal från förskolan. I skolan finns det även ett samråd där arbetslagsledaren från förskolan medverkar.

Förskolans läroplan tillsammans med Vallentuna kommuns mål är våra styrdokument. Vallentuna kommun följer regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i förskolor och familjedaghem. Syftet är att följa upp målen för förskolan och att ge hjälp till underlag för att utveckla och förbättra förskoleverksamheten.

Sidan uppdaterad den 27 april 2017