Hjälpmedel:

Nyckeltal

FörskolaVidegården
Antal barn 43 st
Antal avdelningar 3 st

Personal

Videgården2016/17
Personaltäthet (antal barn/årsarbetare)
Andel förskollärare

Nöjdhet

(ur enkät till vårdnadshavare)

Videgården förskola2015/16
Vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten 75 %
Vårdnadshavare som kan rekommendera förskolan till andra 75 %
Svarsfrekvens 47 %

Förklaring

Enkätresultaten visar hur stor andel som har angivit svarsalternativen 3 (instämmer till större del) och 4 (instämmer helt) på en fyrgradig-skala. Vid färre svar än sex redovisas inte uppgiften (---).

Nyckeltalen uppdateras årligen.

Sidan uppdaterad den 4 maj 2017