Hjälpmedel:

Språkförskola

Språkförskolan är en specialförskola för barn med grav språkstörning, vilket innebär avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling. Här arbetar, sedan 1995, logoped i team tillsammans med specialutbildade förskollärare. Barngruppen består av åtta barn i åldrarna 3-5 år.

Språkförskolan arbetar efter en modell som kallas för TINS, Tidig Intensiv Naturlig Språkbehandling för förskolebarn med grav språkstörning. Med grav tal- och språkstörning avses begränsningar inom flera olika språkliga områden som språkförståelse, grammatik, ordförråd, ljudsystem och/eller oralmotorik. Vår målsättning är att stärka barnets språkliga förmåga och lust till kommunikation genom ett helhetsperspektiv.

Namnet Språkförskola påvisar att man måste uppfylla vissa kriterier angående diagnos, antalet barn i gruppen, logoped och förskollärartäthet. Detta är också en kvalitetssäkring av verksamheten och Vallentuna kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen har ett avtal med SLL, Stockholms läns landsting, och får ersättning av SLL för en del av verksamheten.

Helhetsperspektiv

Stor vikt har lagts på lärandet att stimulera varje barns individuella språkutveckling, samt att öka barnets självkänsla och självförtroende till att kommunicera.

Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi med:

 • Heldagsomsorg i en liten barngrupp med hög personaltäthet.
 • Ett personalteam bestående av förskollärare och logoped.
 • Dagliga lekfulla språkstimulerande aktiviteter i grupp.
 • Tecken- och bildkommunikation som stöd för språkutvecklingen.
 • Munmotorisk träning för barn med oralmotoriska svårigheter.
 • Individuell behandling, logopedbedömning och diagnosticering.
 • Individuellt utformade handlingsplaner för varje barn.
 • Daglig föräldrakontakt, även via kontaktbok och regelbundna föräldrasamtal.
 • Utbildning av föräldrar och anhöriga.
 • En strukturerad förskolemiljö anpassad för varje barns enskilda behov.
 • Tydliggörande pedagogik med fokus på barnens språkutveckling.
 • Vid behov konsultation med specialister inom andra yrkesområden.

Ansökan

Ansökan till Språkförskolan skickar föräldrarna tillsammans med ett logopedutlåtande till: Vallentuna Språkförskola, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna kommun, Box 29, 186 21 Vallentuna.

Sista ansökningsdag till Språkförskolan är den 1 mars. Placeringsbeslut meddelas föräldrarna under april/maj. De nya barnen inskolas vanligtvis under höstterminens första månad.

Ansökningsblanketten finns till höger på denna sida under rubriken Självservice.

Antagning

Vi har ett begränsat antal platser och antagning sker utifrån samråd mellan logoped, pedagog, specialplanerare, psykolog och rektor. För att få en plats på språkförskolan ska barnet ha en grav språkstörning, vilket innebär omfattande språkliga svårigheter inom flera språkliga områden. Barnet ska inte ha några andra funktionsnedsättningar som exempelvis hörselnedsättning, autism eller generell utvecklingsförsening.

Sidan uppdaterad den 6 februari 2017