Hjälpmedel:

Hur vi arbetar

Språkförskolan arbetar efter en modell som kallas för TINS, Tidig Intensiv Naturlig Språkbehandling för förskolebarn med grav språkstörning, modellen/interventionen utgår från barns språkutveckling.

Barnets behandling syftar främst till att främja barnets språkliga utveckling avseende förmågan att göra sig förstådd. Detta sker genom att artikulera rätt och uttrycka sig begripligt, känna igen ord och förstå det som andra säger. Barnet ska kunna använda språket till att kommunicera språkligt och socialt med andra. Varje barn får logopedbehandling både enskilt och i grupp flera gånger i veckan. Samtliga barn utreds oralmotoriskt. Förskolans läroplan är en naturlig del i vår vardag, i vårt arbetssätt, i vårt lärande.

Pedagogiskt arbetssätt

 • Vi lyssnar på barnen och vi ger dem tid, barnet får prata "klart".
 • Vi delar in barnen i mindre grupper, de är oftast språkmatchade utifrån logopedens bedömningar och testresultat.
 • Vi förtydligar, tolkar, upprepar, repeterar och ger barnet förutsägbarhet.
 • Vi har ett särskilt förhållningssätt där personalen är språkliga modeller för barnen.
 • Vi lär oss att förstå barnen, tolka, stötta och stimulera varje enskilt barn.
 • Vi arbetar medvetet för att stärka barnets självkänsla och självförtroende.
 • Vi har nära, daglig föräldrakontakt, även via kontaktbok och täta föräldrasamtal.
 • Vi använder TAKK, Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation, för att förtydliga begrepp och i vissa fall ge barn ett sätt att kunna bli förstådd av sin omgivning.
 • Vi har valt att tydliggöra miljön för att barnen lätt ska kunna ta hjälp av visuella ledtrådar. Varje barn har en egen färgprick i hallen, badrum, på stolen, på golvet i samlingsrummet och vid matbordet för att veta var han/hon ska sitta.
 • Vi använder hjälpmedel, till exempel timglas som hjälper barnen att se att "min tur kommer "och att alla barn får möjlighet att ha till exempel favoritcykeln.
 • Vi lär barnen att lyssna på sina vänner och känna samhörighet.
 • Vi arbetar med olika tema enligt en metod som kallas TINS.
 • Vi arbetar även med små grupper för att barnen "hushålla" med sin energi och för att de ska våga prata.

Förskolans uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket, Läroplan för förskolan, Lpfö 98,reviderad 2010, delar från s 8 -11).

Sidan granskad den 6 oktober 2015