Hjälpmedel:

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Du som vill starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg måste ansöka om tillstånd hos barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun. I ansökan ska du beskriva hur verksamheten ska organiseras så att kraven i skollagen och läroplanen för förskolan kommer att uppfyllas.

För start av fristående förskola behövs en lokal med godkänt bygglov för ändamålet, och du som vill starta pedagogisk omsorg behöver få ditt hem godkänt ur ett barn- och brandsäkerhetsperspektiv.

Ekonomi

Resursfördelningen till verksamheter i fristående regi fungerar på samma sätt som till de kommunala skolverksamheterna. Bidraget ser olika ut beroende på vilken typ av verksamhet du kommer att bedriva. Du ser de aktuella nivåerna för de olika bidragsbeloppen under rubriken "Mer information" i högermenyn.

Ansökan

Ansökan görs på den blankett som du hittar under rubriken "Mer information" i högermenyn. Inför en ansökan rekommenderas att du kontaktar ansvarig handläggare på Vallentuna kommun och bokar in ett möte.

Prövning och utredning

En lämplighetsprövning av dig och de eventuellt övriga som står bakom ansökan kommer att genomföras. Det innebär att ekonomiska förutsättningar prövas och att referenser inhämtas.

Då din ansökan är komplett är kommunens ambition att utredningen kommer att genomföras inom tre månader. Du kan läsa mer i Vallentuna kommuns riktlinjer för godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Riktlinjerna hittar du under rubriken "Mer information" i högermenyn.

Sidan uppdaterad den 4 oktober 2017