Hjälpmedel:

Grundsärskola

Grundsärskolan är en alternativ skolform till grundskolan för elever med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (minst lindrig mental retardation/psykisk utvecklingsstörning). Eleverna bedöms därför inte ha förutsättningar att kunna nå kunskapskraven i grundskolan. Grundsärskolans utbildning ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov och består av nio årskurser. I grundsärskolan kan elever läsa enligt kursplanerna för ämnen eller ämnesområden (inriktning träningsskola).

Ansökan om mottagande till grundsärskola

För barn/elev som är folkbokförd i Vallentuna kommun

Du ansöker om mottagande för ditt barn i grundsärskolan genom att skicka en ansökan till:

Resurscentrum
Barn- och ungdomsförvaltningen
Box 29
186 21 Vallentuna

Tillsammans med blanketten "Ansökan om prövning inför mottagande i grundsärskolan", som är undertecknad av samtliga vårdnadshavare, bifogar du nedanstående aktuella dokument:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • en medicinsk bedömning

Kommunens beslut delges skriftligen till elevens vårdnadshavare och går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

För nyinflyttad elev

Om ditt barn redan mottagits i grundsärskolan av tidigare hemkommun, ska du inför flytt till Vallentuna ta kontakt med samordnaren i Resurscentrums Berednings- och mottagningsgrupp, se kontaktuppgifter i högermenyn.

För elev som är folkbokförd i en annan kommun och önskar söka en plats i Vallentunas kommunala grundsärskola

Om ditt barn redan mottagits i grundsärskolan av hemkommunen, ska du inför ansökan till Vallentunas kommunala grundsärskola ta kontakt med samordnaren i Resurscentrums Berednings- och mottagningsgrupp (se kontaktuppgifterna i den högra kolumnen!).

Om ditt barn inte är mottaget i grundsärskolan och du önskar ansöka om ett mottagande, ska du vända dig till din hemkommun.

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2017