Hjälpmedel:

Ansök om ledigt

Enligt skollagen 7 kap 18 § (SFS 2010:800) får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Ansökan ska inkomma senast två veckor före önskad ledighet. För att ledighetsansökan ska kunna handläggas måste vårdnadshavare godkänna ledighetsansökan.

Vårdnadshavare ansvarar tillsammans med eleven för att förlorade undervisningsmoment tas igen före och/eller efter beviljad ledighet.

Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst eller via blankett, se rubriken Självservice i högermenyn.

Sidan granskad den 18 april 2017