Hjälpmedel:

Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet

Vallentuna kommun har som mål att bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Det är ett högt satt mål som kräver att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt och kontinuerligt utvecklar vårt arbete. Just nu pågår en översyn av skolorganisationen och vårt främsta fokus är att ge eleverna goda förutsättningar för lärande.

Satsningar inom skolverksamheten

Vi har de senaste åren gjort stora satsningar på våra lärare. I årets ranking av Bästa skolkommun 2017 klättrar vi från plats 44 till plats 15 när det gäller lärarlöner. Undersökningen bygger på Lärarförbundets medlemmar.

Vi har även genomfört stora satsningar gällande olika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Barn- och ungdomsnämnden beslutade tidigare i år om funktionen försterektor för både fristående och kommunala huvudmän. Uppdraget är att i samverkan bidra till hela skolkommunens pedagogiska och organisatoriska utveckling, bland annat genom ett förvaltningsråd där de gemensamt driver utvecklingsfrågor.

De kommunala försterektorerna leder även ett kommunövergripande utvecklingsarbete tillsammans med förstelärarna. Målet med den satsningen är att ytterligare höja kvaliteten i de kommunala skolorna och samtidigt våga tänka nytt med en pedagogik i framkant.

Fortsatt utvecklingsarbete

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att se över och anpassa skolorganisationen. Under läsåret 2016/17 genomfördes en grundlig F–9-utvärdering. Den visade att vi, av pedagogiska och organisatoriska skäl, behöver satsa på färre högstadieskolor med fler paralleller än idag för att kunna erbjuda eleverna en utbildning av hög kvalitet. Den uppskattade befolkningstillväxten har blivit lägre än förväntat, vilket också är en viktig faktor i arbetet med den nya skolorganisationen. Inom vissa skolområden finns därför en överkapacitet av skolplatser, vilket gör att skolans lokaler inte utnyttjas fullt ut.

Vi arbetar också med hur vi kan göra våra kommunala skolor ännu mer attraktiva, med till exempel profileringar och genom kommunens kultur- och idrottssatsning som kommer att inledas under höstterminen 2018.

"Vi vill ge barnen i Vallentuna bästa möjliga utbildning och då måste vi satsa på skolverksamhet istället för att satsa resurser på tomma lokaler. De här anpassningarna vi gör nu är väl genomtänkta och fokus ligger på hög kvalitet i våra skolor med en organisation som maximerar lärandet", säger Johan Skog, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Förslag på förändringar av ny skolorganisation

Alternativ 1:

 • Karlbergsskolans lokaler lämnas och verksamheten flyttar in till Hjälmstaskolans lokaler. Katthults förskoleavdelningar flyttar till Bullerbyns förskolelokaler vid Hjälmstaskolan.
 • Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F–6-enhet.
 • Karbyskolan föreslås vara en F–6-enhet i nära samverkan med Kårsta skola.
 • Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet.

Alternativ 2:

 • Karlbergsskolans lokaler lämnas och verksamheten flyttar in till Hjälmstaskolans lokaler. Katthults förskoleavdelningar flyttar till Bullerbyns förskolelokaler vid Hjälmstaskolan.
 • Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet.
 • Karbyskolan föreslås vara en F–6-enhet i nära samverkan med Kårsta skola.
 • Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet.

Tilläggsförslag:

 • Karlbergsskolans lokaler behålls.
 • Karlbergsskolan föreslås vara en F–3-enhet i nära samverkan med Hjälmstaskolan.
 • Hjälmstaskolan föreslås vara en 4–9-enhet i nära samverkan med Karlbergsskolan.

Beslut barn- och ungdomsnämnden 10 april 2018

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 10 april 2018 att Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet från och med den 1 juli 2018. Nytt namn för enheten kommer att tas fram tillsammans med elever, vårdnadshavare och personal. Det nya namnet beslutas av nämnden senast i december 2018.

Under sammanträdet fattades inga andra beslut som berör skolorganisationen. Barn- och ungdomsnämnden kommer under sammanträdet den 22 maj 2018 att fortsätta diskutera översynen av skolorganisationen, både gällande Karlbergsskolan och Karbyskolan.

Utredningen gällande de olika förslagen hittar du under Relaterad information i högermenyn.

Har du frågor och/eller synpunkter tar vi gärna emot dem via mejl, skolorganisation@vallentuna.se.

Sidan uppdaterad den 18 april 2018