Hjälpmedel:

Frågor och svar

Ska Karbyskolans högstadium läggas ned? Varför föreslår ni det när Brottby växer mycket och antal elever på skolan har ökat?

Under läsåret 2016/17 genomfördes en grundlig F–9-utvärdering. Den visade att vi, av pedagogiska och organisatoriska skäl, behöver satsa på färre högstadieskolor med fler paralleller än idag för att kunna erbjuda eleverna en utbildning av hög kvalitet. Den uppskattade befolkningstillväxten har blivit lägre än förväntat, vilket också är en viktig faktor i arbetet med den nya skolorganisationen. Inom vissa skolområden finns därför en överkapacitet av skolplatser, vilket gör att skolans lokaler inte utnyttjas fullt ut. Nuvarande prognos visar en fortsatt blygsam elevutveckling i Karby/Brottby, i synnerhet elever i åldern 13-15 år. I förslagen föreslås därför Karbyskolan bli en F-6-skola. Barn- och ungdomsnämnden har ännu inte fattat något beslut gällande ny skolorganisation.

När fattas beslutet?

Den 20 mars 2018 höll barn- och ungdomsnämnden ett extrainsatt sammanträde med anledning av effektutredningen av ny skolorganisation. Under sammanträdet diskuterades de synpunkter som kommit in från allmänheten och de förslag som är redovisade i utredningen. Under sammanträdet fanns även möjlighet att ställa frågor till inbjudna tjänstemän och facklig part.

Arbetet och processen fortsätter nu med arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 27 mars och därefter med ordinarie nämndssammanträde den 10 april.

Har ni gjort en konsekvensbeskrivning med riskanalys?

I den effektutredning som finns publicerad på vår webbplats finns både konsekvensbeskrivning och riskanalys beskrivna, www.vallentuna.se/skolorganisation.

Har ni gjort en barnkonsekvensanalys?

Den effektutredning som barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram är en sammanställning av flera effekter utifrån olika skolorganisationsförslag. Om barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med något av förslagen kommer utredningen fördjupas och även innehålla en barnkonsekvensanalys. Vi kommer då att ge eleverna möjlighet till delaktighet.

Hur har ni funderat kring kommunikationer med buss från Brottby till centrala Vallentuna? För oss som bor utanför Brottby kan restiden mer än fördubblas. Det blir då närmare för oss att byta till en skola i Täby.

I arbetet med utredningen har det lyfts fram som en risk att elever från just Karbyskolan som har närheten till Täby kan komma att lämna kommunen i större utsträckning än i idag. Barn- och ungdomsförvaltningen har därför föreslagit att särskilt titta på hur kommunikationerna kan förbättras samt arbeta för att göra de centralt placerade högstadieskolorna till attraktiva alternativ. I detta arbete ingår bland annat kultur- och idrottssatsningen som kommer att inledas höstterminen 2018.

Jag har fått plats på mitt förstahandsval på en förskola. Kan jag göra en ny ansökan om jag vill byta till en annan förskola?

Om du har ditt barn på förskolan eller har fått plats där men ännu inte börjat har du möjlighet att byta förskola i mån av plats. Ansök i så fall så fort som möjligt, www.vallentuna.se/skolval.

Kan jag få ta del av utredningen som ligger till grund för förslagen?

Det material som ligger till grund för utredningen är F-9-utvärderingen och befolkningsprognos för 2017-2027. Båda dokumenten ligger publicerade på vår webbplats, www.vallentuna.se/skolorganisation. Där är också den effektutredning som tagits fram av barn- och ungdomsförvaltningen publicerad.

Kommer Katthult flytta från nuvarande lokaler?

Förskolan Katthult har idag verksamhet i en del av Karlbergsskolans lokaler. Om barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om att slå ihop Karlbergsskolans verksamhet med Hjälmstaskolan kommer förskolan att behöva nya lokaler. Gäller i alternativ 1 och 2. Nya lokaler för förskolan utreds, förvaltningens utgångspunkt är att den nya placeringen geografiskt ska ligga så nära befintlig förskola som möjligt.

Jag har läst om förslagen men saknar ändå den viktigaste informationen; varför vill kommunen organisera om skolan?

Under läsåret 2016/17 genomfördes en grundlig F–9-utvärdering. Den visade att vi, av pedagogiska och organisatoriska skäl, behöver satsa på färre högstadieskolor med fler paralleller än idag för att kunna erbjuda eleverna en utbildning av hög kvalitet. Den uppskattade befolkningstillväxten har blivit lägre än förväntat, vilket också är en viktig faktor i arbetet med den nya skolorganisationen. Inom vissa skolområden finns därför en överkapacitet av skolplatser, vilket gör att skolans lokaler inte utnyttjas fullt ut. Överkapaciteten innebär att mycket pengar går till lokalhyror som inte nyttjas med lägre lärartäthet som följd. För att kunna erbjuda en bra skola måste lokalerna därför anpassas till rådande efterfrågan på utbildningsplatser.

Vilken skola kan ni erbjuda de elever som nu går på Karbyskolan? Kommer mitt barn som idag går i årskurs 7 på Karbyskolan kunna slutföra sin skolgång där?

Barn- och ungdomsnämnden tar nu ta del av alla synpunkter och frågor som kommit in till barn- och ungdomsförvaltningen. Om nämnden fattar ett beslut som påverkar Karbyskolan kommer de sannolikt att ge barn- och ungdomsförvaltningen ett uppdrag att utreda ett antal ytterligare frågor. Innan ett beslut fattas kan vi inte svara på när en eventuell avveckling av Karbyskolans högstadium kan genomföras. Om nämnden fattar ett beslut kommer eleverna att hänvisas enligt nedan.

  • Vid beslut om alternativ: 1 eleverna (årskurs 7-9) hänvisas till Hagaskolan.
  • Vid beslut om alternativ 2 eller 3: eleverna (årskurs 7-9) hänvisas till Hjälmstaskolan.

Sidan uppdaterad den 5 april 2018