Hjälpmedel:

Skolplikt och skolfrånvaro

Alla elever i Vallentunas kommunala grundskolor och grundsärskolor ska ha likvärdiga möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En förutsättning för detta är att varje elev kan och vill delta i undervisningen.

Vallentuna kommun ska därför arbeta aktivt för att främja närvaro samt upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro hos våra elever. Arbetet är beskrivet i en gemensam riktlinje och en gemensam rutin. Utifrån dessa dokument kan varje skola dessutom upprätta egna lokala rutiner för att stärka arbetet med att främja närvaro och beskriva skolans lokala arbete vid frånvaro.

Elevers närvaro rapporteras i SchoolSoft

Elevers närvaro rapporteras varje dag digitalt i SchoolSoft av ansvarig pedagog. Information och översikt över närvaro når vårdnadshavare via SchoolSoft. Skolan är skyldig att kontakta vårdnadshavare om eleven inte kommer till skolan och ingen frånvaro har anmälts. Detta ska ske enligt skolans egna rutiner.

Rektor ansvarar för arbetet på skolan

Rektor ansvarar för att skolan systematiskt och regelbundet arbetar för att främja skolnärvaro samt för att förebygga och åtgärda eventuell frånvaro. Skolan ska utreda både anmäld och oanmäld frånvaro för att säkerställa att eleven får de särskilda anpassningar eller det särskilda stöd som den kan behöva.

Rådslag för elever med oroande frånvaro

Om skolan i samarbete med elev och vårdnadshavare efter 4-6 veckors strukturerat arbete inte lyckats öka en elevs närvaro och ingen framgång i ärendet ses anmäler rektor ärendet till ett så kallat rådslag. Rådslaget leds av en studie- och yrkesvägledare. På rådslaget deltar elev (utifrån ålder och mognad), vårdnadshavare, rektor och aktuell personal från skolan. Vid behov kan personal från den centrala elevhälsan delta. En samordnare från socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet deltar alltid.

Rådslaget syftar till att hitta gemensamma strategier för att vända elevers skolfrånvaro till närvaro. I och med rådslaget kan socialtjänsten utifrån den oro som förmedlas, välja att inleda en utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen. Utifrån utredningen tar socialtjänsten ställning till behovet av stödinsatser från socialtjänsten. På rådslaget informerar också socialtjänsten om det stöd som de kan erbjuda vårdnadshavare och elev för att bidra till en ökad skolnärvaro. Rådslaget erbjuds för elever med oroande frånvaro både i kommunala och fristående skolor.

Vill du läsa mer om de gemensamma rutinerna för Vallentunas grundskolor och grundsärskola, se länk under rubriken Relaterad information i högermenyn. 

Sidan uppdaterad den 22 mars 2017