Hjälpmedel:

Utlandsstudier

Gymnasieelever som bor och är folkbokförda i Vallentuna kommun har möjlighet att studera ett år utomlands och ta med sig sin "skolpeng". Detta gäller endast för studier som bedrivs vid gymnasieskolor som följer svensk läroplan och är godkänd av Skolverket. Det innebär att eleverna inte behöver gå om ett år när de kommer tillbaka efter ett års utlandsstudier.

På Skolverkets webbplats kan du se vilka skolor som är godkända, se länk i högermenyn. Det är eleven själv som ansöker till skolan i utlandet. Efter att ha fått ett antagningsbesked från skolan behöver eleven sedan ansöka om att få flytta med ersättningen. Detta gör man genom att fylla i ansökningsblanketten i högermenyn. Vissa skolor kräver att eleven först fått ett förhandsbesked från kommunen om att ersättning betalas ut för att hantera elevens ansökan till skolan. Ett sådant förhandsbesked kan du få under förutsättning att alla kriterier nedan är uppfyllda. Kontakta kommunen i sådana fall.

I Vallentuna kommun gäller följande kriterier för utlandsstudier:

  • Skolan måste vara godkänd av Skolverket såsom svensk skola i utlandet och får inte samtidigt erhålla statsbidrag för eleven. På Skolverkets webbplats kan du se vilka skolor som är godkända, se länk i högermenyn.
  • Ersättning utgår endast för ett läsår och utbetalas till skolan dit eleven antas.
  • Ersättningen ska motsvara kostnaden för samhällsvetenskapligt program och utbetalas en termin i taget.
  • Eleven, samt minst en av elevens vårdnadshavare, ska vara folkbokförd och stadigvarande vistas i Vallentuna kommun under hela studietiden utomlands. Såvida inte tidsbegränsat arbete eller studier utomlands föranleder annat. Anknytningen till kommunen måsta vara tydlig och kunna dokumenteras.
  • Vårdnadshavare eller myndig elev är skyldig att skriftligen informera kommunen om eleven avbryter sina studier eller flyttar till en annan kommun.
  • Eleven ska vara antagen till och ha tackat ja till en plats i gymnasieskolan eller redan gå på gymnasiet i Sverige.
  • Utbildningen utomlands får inte innebära att den totala studietiden i gymnasieskolan blir längre än tre år.
  • Kopia på antagningsbesked samt studieplan/bekräftelse ska bifogas ansökan om ersättning.

Sidan uppdaterad den 8 juni 2017