Hjälpmedel:

Inflytande

Inflytande och delaktighet för elever och vårdnadshavare gäller från förskola till och med gymnasieskola. Detta sker via till exempel elevråd, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Enligt skollagen och läroplanen ska elever och vårdnadshavare få möjlighet till inflytande och delaktighet i skolverksamheten. Detta gäller från förskola till och med gymnasieskola. Barn och elever deltar i planering och uppföljning av verksamheten. Genom skolans elevråd får eleverna också möjlighet att påverka arbetet i skolan. Vårdnadshavares främsta väg till delaktighet och inflytande är genom klass- och föräldramöten, skolsamråd och utvecklingssamtal. Alla elever i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan, IUP, som lärare, vårdnadshavare och elev skriver i samband med utvecklingssamtalet.

Gymnasieskolans elever har olika programråd som en väg till att öka sitt inflytande i verksamheten.

Via skolornas webbplatser och via mejl får vårdnadshavare information om den dagliga verksamheten och vilka lagar, förordningar, läroplaner och kursplaner som styr skolans verksamhet.

Sidan granskad den 4 november 2015