Hjälpmedel:

Förskola och pedagogisk omsorg

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i förskolor och pedagogisk omsorg. Syftet är att följa upp målen för förskolan och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten.

Uppföljning och utvärdering av våra kommunala förskolor sker bland annat genom:

  • sammanställning av statistik om barn och personal.
  • enkäter till vårdnadshavare.
  • enheternas egna utvärderingar och läsårsplaner.

Även Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar är underlag för vårt utvecklingsarbete.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Kommunen är ansvarig för tillsynen i fristående förskolor och i fristående familjedaghem som numera kallas pedagogisk omsorg. De kommunala förskolorna granskas av Skolinspektionen.

Tillsynen genomförs regelbundet, vartannat år, genom planerade besök. Syftet är att kontrollera om förskolan och den pedagogiska omsorgen arbetar efter de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Om tillsynen visar på att det finns brister i verksamheten beslutar kommunen om åtgärder som förskolan eller den pedagogiska omsorgen måste göra för att rätta till dessa.

Det är alltid med syfte att kvaliteten i verksamheten ska höjas som kommunen påtalar brister. Ett vikigt uppdrag för kommunen är också att genom råd och vägledning stötta de fristående verksamheterna så att ett positivt utvecklingsarbete sker.

Kommunen kan också genomföra en riktad tillsyn om det via en anmälan eller på annat sätt framkommer misstanke om att det råder missförhållanden i en verksamhet.

Två områden som är undantagna kommunens tillsynsansvar

Om ditt barn utsätts för kränkande behandling eller diskriminering har kommunen ingen laglig möjlighet att utreda händelsen. En anmälan om kränkande behandling utreds av Skolinspektionen och en anmälan om diskriminering utreds av Diskrimineringsombudsmannen.

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående verksamhet ska du börja med att lämna dessa direkt till verksamheten. De är enligt skollagen skyldiga att ta emot och utreda alla klagomål samt att rätta till eventuella brister.

Vallentuna kommun har en jämförelsetjänst för alla förskolor och pedagogisk omsorg. Där kan du snabbt och enkelt hitta nyckeltal för att kunna jämföra grundskolorna med varandra.

Sidan uppdaterad den 28 augusti 2017