Hjälpmedel:

Grundskola

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i våra kommunala grundskolor och fritidshem. Syftet är att följa upp verksamheternas mål och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och dess resultat. Friskolorna står under tillsyn av Skolverket och Skolinspektionen.

Uppföljning av kommunala grundskolor och fritidshem

Uppföljning och utvärdering av våra kommunala grundskolor och fritidshem sker bland annat genom:

  • sammanställning av betyg och provresultat.
  • sammanställning av statistik om elever och personal.
  • enkäter till elever och vårdnadshavare.
  • enheternas egna utvärderingar och läsårsplaner.

Även Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar är underlag för vårt utvecklingsarbete.

Planering och utvärdering för skolor och fritidshem

Enligt skollagen ska varje enhet planera, följa upp och utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

I Vallentuna kommun ska de kommunala skolorna och fritidshemmen ta fram en egen verksamhetsplan för läsåret. Där ska målen samt insatserna som kommer att genomföras för att nå målen framgå. Målen följs upp och utvärderas vid läsårets slut.

På respektive skolas webbplats kan man ta del av statistik, enkätresultat och dylikt. Våra grundskolor.

Mer information

Vallentuna kommun har en jämförelsetjänst för alla grundskolor. Där kan du snabbt och enkelt hitta nyckeltal för att kunna jämföra grundskolorna med varandra.

Ytterligare statistik går att finna i Skolverkets databas SiRiS.

Sidan granskad den 29 augusti 2017