Hjälpmedel:

Förbättringar av inomhusmiljön på Hjälmstaskolan

Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten genomfört en rad åtgärder för att komma tillrätta med de fukt- och ventilationsproblem som tidigare har uppmärksammats på Hjälmstaskolan. Åtgärderna har genomförts i nära samarbete med personal på Hjälmstaskolan. Arbetsmiljöverket meddelar nu att de anser att fastighetsavdelningen och skolan tillsammans har åtgärdat alla brister som påpekats.

Några av de förbättringsåtgärder som har genomförts:

• Samtliga ventilationskanaler i Hjälmstaskolans huvudbyggnad har kontrollerats och vid behov rensats.

• En kapacitetsmätning med avseende på ventilation och luftkvalitet har genomförts. Utifrån den har ny bedömning gjorts av hur många elever som kan vistas i varje klassrum. Klassrummen har märkts upp med informationen.

• Ny dränering är genomförd för att förhindra att vatten rinner in mot fasaden.

• Nytt fall från fasad mot brunn är anordnat och trasig takavvattning är lagad.

• Ett omklädningsrum är uppflyttat från källaren. Källaren är stängd tills vidare och den kommer att renoveras i samband med en köksrenovering.

Sidan uppdaterad den 19 december 2017