Hjälpmedel:

Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Lönesatsningen gäller för samtliga legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger som varit anställda i kommunen sedan den 1 juli 2015 eller tidigare med en sammanhängande anställning, nyanställda omfattas inte av satsningen. Även skolledare kan komma att omfattas om undervisning ingår till minst 50 % i tjänsten.

I Vallentunas kommunala skolor kommer snittet på lönehöjningen att vara 3 000 kr per månad, lönehöjningen kommer att ingå i medarbetarens grundlön och inte som ett lönetillägg.

Vilka omfattas?

De som får ta del av bidraget ska vara:

  • legitimerade lärare som arbetar i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skolformer samt fritidshem
  • legitimerade förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass
  • fritidspedagoger eller motsvarande, med relevant högskoleutbildning, som arbetar i någon av de skolformer som omfattas av satsningen

Utvecklat undervisningen

Läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen ska ha visat intresse för och haft en god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor, och därigenom ha förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelse i skolan. Detta ska ha skett genom att hon eller han har:

  • tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • med stöd av formell utbildning på avancerad niv�� utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt
  • tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden
  • tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer

Det är tillräckligt att läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen uppfyller ett av fyra ovanstående krav.

Lärarlönelyftet gäller från och med den 1 juli 2016, första utbetalning kommer att ske i november och även utbetalas retroaktivt. Mer information om lärarlönelyftet finns på Skolverkets webbplats, se länk i högermenyn under Relaterad information.

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2016