Hjälpmedel:

Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet - beslut fattat

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 29 maj 2018 att Karbyskolan och Hjälmstaskolan behålls i sina nuvarande former, F–9-skolor, och att de behåller sina nuvarande lokaler.

Nämnden gav även i uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att åtgärda de rapporterade brister som finns i Karlbergsskolans lokaler. Utredningen ska presenteras under 2018.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade också att Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan ska utveckla en nära samverkan utifrån pedagogisk vision, skolledning och bemanning. I det arbetet ska även barn- och ungdomsförvaltningen ta fram en gemensam vision för skolorna. Visionen ska ha inriktningen estetisk verksamhet och utveckling av pedagogiska miljöer, enligt det utkast som barn- och ungdomsförvaltningen presenterade för nämnden under sammanträdet. Visionen ska genom dialog tas fram tillsammans med elever, vårdnadshavare och berörda skolor. Visionen ska presenteras för nämnden under 2018.

Barn- och ungdomsförvaltningen fick även i uppdrag av nämnden att utreda Bällstabergsskolans långsiktiga förutsättningar att bedriva en bra pedagogisk verksamhet med hållbara ekonomiska förutsättningar.

Frågor och/eller synpunkter kan du mejla till skolorganisation@vallentuna.se.

Du hittar mer information om bakgrunden till översynen på den här sidan, www.vallentuna.se/skolorganisation.

Sidan uppdaterad den 30 maj 2018