Hjälpmedel:

Skolorganisationen

Vallentuna kommun har som mål att bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Det är ett högt satt mål som kräver att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt och kontinuerligt utvecklar vårt arbete. Just nu pågår en översyn av skolorganisationen och vårt främsta fokus är att ge eleverna goda förutsättningar för lärande.

Satsningar inom skolverksamheten

Vi har de senaste åren gjort stora satsningar på våra lärare. I årets ranking av Bästa skolkommun 2017 klättrar vi från plats 44 till plats 15 när det gäller lärarlöner. Undersökningen bygger på Lärarförbundets medlemmar.

Vi har även genomfört stora satsningar gällande olika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Barn- och ungdomsnämnden beslutade tidigare i år om funktionen försterektor för både fristående och kommunala huvudmän. Uppdraget är att i samverkan bidra till hela skolkommunens pedagogiska och organisatoriska utveckling, bland annat genom ett förvaltningsråd där de gemensamt driver utvecklingsfrågor.

De kommunala försterektorerna leder även ett kommunövergripande utvecklingsarbete tillsammans med förstelärarna. Målet med den satsningen är att ytterligare höja kvaliteten i de kommunala skolorna och samtidigt våga tänka nytt med en pedagogik i framkant.

Fortsatt utvecklingsarbete

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att se över och anpassa skolorganisationen. Under läsåret 2016/17 genomfördes en grundlig F–9-utredning. Den visade att vi, av pedagogiska och organisatoriska skäl, behöver satsa på färre högstadieskolor med fler paralleller än idag för att kunna erbjuda eleverna en utbildning av hög kvalitet. Den uppskattade befolkningstillväxten har blivit lägre än förväntat, vilket också är en viktig faktor i arbetet med den nya skolorganisationen. Inom vissa skolområden finns därför en överkapacitet av skolplatser, vilket gör att skolans lokaler inte utnyttjas fullt ut.

Vi arbetar också med hur vi kan göra våra kommunala skolor ännu mer attraktiva, med till exempel profileringar och genom kommunens kultur- och idrottssatsning som kommer att inledas under höstterminen 2018.

"Vi vill ge barnen i Vallentuna bästa möjliga utbildning och då måste vi satsa på skolverksamhet istället för att satsa resurser på tomma lokaler. De här anpassningarna vi gör nu är väl genomtänkta och fokus ligger på hög kvalitet i våra skolor med en organisation som maximerar lärandet", säger Johan Skog, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Förslag på förändringar av ny skolorganisation

Barn- och ungdomsförvaltningen utreder två förslag för ny skolorganisation. Förslagen avser skolor i centrala Vallentuna och innebär att antalet högstadier koncentreras till tre alternativt fyra stycken. I båda förslagen föreslås även följande sammanslagningar:

  • Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan slås ihop till en gemensam
    F–6-skola alternativt F–9-skola i Hjälmstaskolans lokaler.
  • Ekebyskolan och Hammarbacksskolan slås ihop till en gemensam
    F–9-skola, båda lokalerna behålls.

Vi ser stora organisatoriska och pedagogiska vinster med att slå ihop skolorna. Den överkapacitet av skolplatser som finns i kommunen motsvarar Karlbergsskolans elevantal. Karlbergsskolans lokaler är även mycket slitna och skulle innebära omfattande reparationer de närmaste åren. Att slå ihop Karlbergsskolan med Hjälmstaskolan innebär att vi istället kan satsa dessa resurser på skolverksamheten.

Alla elever som idag går på Karlbergsskolan, Hjälmstaskolan, Ekebyskolan och Hammarbacksskolan kommer att behålla sin skolplats. Även all tillsvidareanställd personal kommer att få behålla sin anställning.

Förskolan Katthult

Förskolan Katthult har idag två avdelningar i Karlbergsskolans lokaler och de kommer att erbjudas nya lokaler.

Arbetet framåt

Lokaler för de särskilda undervisningsgrupperna (SU-grupper), som idag sitter i bland annat Hjälmstaskolan, kommer att utredas parallellt.

Arbetet med den nya skolorganisationen sker i nära samverkan med politiker, fackliga parter och skolverksamheten. Målet är att barn- och ungdomsnämnden ska fatta beslut om den nya organisationen i december 2017 och att den ska börja gälla senast från höstterminen 2019.

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2017