Hjälpmedel:

Skolprojekt för framtiden

Vallentuna kommun satsar på flera olika sätt för att ytterligare kunna höja sina elevers skolresultat. Kommunen ingår bland annat i en nationell matematiksatsning, PISA 2015, samt har sökt och fått statsbidrag för elva förstelärare från och med hösten 2013.

Matematiksatsning

Sedan hösten 2012 deltar Vallentuna kommun i ett nätverk med fem andra kommuner i syfte att byta erfarenheter när det gäller matematikundervisning. En arbetsgrupp, bestående av lärare, rektorer, förvaltningsledning samt politiker, arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med att kartlägga matematikundervisningen i de kommunala grundskolorna.

– Målet för satsningen är att förbättra matematikundervisningen och därmed elevernas resultat i ämnet i samtliga våra kommunala grundskolor. Alla våra lärare som undervisar i matematik kommer att ha gemensam kompetensutveckling under läsåret, säger Eva Lod, enhetschef på barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun.

Matematiksatsning PISA 2015 leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och är en satsning där alla nivåer, från lärare till politiker, i drygt en tredjedel av landets kommuner är engagerade.

Att skriva sig till läsning

I Karbyskolan och Ormstaskolan pågår sedan hösten 2012 ett läsutvecklingsprojekt i årskurs 1. Syftet med projektet är att med hjälp av datorer väcka elevers lust att läsa och skriva. Datorerna har talsyntes installerad och den läser upp bokstavsljud samt färdig text för eleverna.

– "Att skriva sig till läsning" är ingen metod utan ett arbets- och förhållningssätt för såväl elever som lärare. På sikt ska detta kunna ge eleverna bättre kunskaper och studieresultat, såväl i svenska som i andra ämnen, säger Eva Lod.

Den totala projekttiden är tre år och i höst fortsätter satsningen med eleverna som nu börjar i årskurs 2.

Karriärtjänst för lärare

Regeringen införde den 1 juli 2013 två nya karriärtjänster för lärare – förstelärare samt lektor. Vallentuna kommun har sökt och fått statsbidrag för elva förstelärare till läsåret 2013/14.

– Det är kommunens och skolans behov av utveckling och förbättring som ligger till grund för tjänsterna. Som förstelärare ska du ha en mycket god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du ska även inspirera dina kollegor i det dagliga arbetet, säger Eva Lod.

Inför läsåret 2014/15 kommer Vallentuna kommun att söka statsbidrag för ytterligare tjänster som förstelärare.

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2013