Hjälpmedel:

Inackorderingstillägg

Gymnasieelev som behöver inackordering till följd av sin skolgång kan få ekonomiskt stöd - kommunalt inackorderingstillägg - till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Tillägget/bidraget gäller vid studier i kommunal eller landstingskommunal gymnasieskola utanför Stockholms län.

Regler för bidraget

  • Bidraget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
  • Bidraget söks och beviljas per läsår.
  • Bidraget utbetalas under nio månader per läsår med början i september.
  • Bidraget utbetalas till det konto som du anger.
  • Bidrag som har utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas.
  • Om eleven avbryter sin skolgång på studieorten eller byter folkbokföringsadress ska detta meddelas barn- och ungdomsförvaltningen.
  • Elev som beviljas inackorderingstillägg är inte berättigad till ersättning för resor med lokaltrafik.

För att få kommunalt inackorderingstillägg måste eleven eller elevens vårdnadshavare fylla i vissa uppgifter som är nödvändiga för beslut och utbetalning av bidraget. Uppgifter ska lämnas i början av varje läsår med hjälp av blanketten ansökan om inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg vid särskilda skäl

Inackorderingstillägg beviljas till elever som går på Berga naturbruksgymnasium i Västerhaninge och är inackorderade där.

Ansökan om inackorderingstillägg av särskilda skäl bedöms individuellt och ska styrkas med till exempel läkarintyg eller utlåtande från socialtjänst eller skola.

Om du går i friskola

För studier vid fristående gymnasieskola och folkhögskola utgår det statliga inackorderingstillägget, som söks genom Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Mer information

Skollagen 15 kap. 32 §

Sidan granskad den 12 september 2017