Hjälpmedel:

Skolskjuts och elevresor

Rätten till skolskjuts i Vallentuna kommun för elever i förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola och gymnasiesärskola regleras i skollagen och i kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Läsåret 2017/2018
Riktlinjer som gäller för resterande del av läsåret 2017/2018 hittar du i högermenyn.

Förändringar från och med läsåret 2018/2019

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 februari 2018 att även elever i förskoleklass kan ha rätt till skolskjuts. Nämnden fattade även beslut om förändrade avståndskrav. De nya riktlinjerna hittar du i högermenyn.

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2018/2019 kan göras från mitten av april.

Läsåret 2018/2019

Skolskjuts gäller inte för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass, fritidshem eller gymnasieskola.

Vid bedömning av skolskjuts tar kommunen hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Elev i grundskola och grundsärskola

Elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få skolskjuts, främst i form av SL-kort (läsårskort).

Eleven ska vara folkbokförd i Vallentuna kommun. Gång- eller cykelavståndet mellan hem och skola ska vara minst:

  • 3 km för elever i årskurs F-6
  • 5 km för elever i årskurs 7-9

Skolskjuts med SL-kort

Skolskjuts med SL-kort kan efter en individuell bedömning beviljas oavsett val av skola.

Särskilt anordnad skolskjuts med taxi

Särskilt anordnad skolskjuts med taxi kan efter en idividuell bedömning beviljas om eleven går i den skola där kommunen placerat eleven. För de elever som valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem föreligger normalt ingen rätt till skolskjuts med taxi.

Växelvis boende

Elev med växelvis boende anses ha två likvärdiga hem och rätten till skolskjuts prövas till båda adresserna.

Ansökan

Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst eller via blankett. För snabbare handläggning rekommenderar vi att göra ansökan via e-tjänsten. Länk finns under rubriken Självservice i högermenyn.

Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår eller när förutsättningarna förändras, till exempel om eleven flyttar eller byter skola.

Elev i gymnasieskola

Elev i gymnasieskola som är folkbokförd i Vallentuna kommun får elevresor (dagliga resor mellan bostad och skola), i form av SL-kort. Det är elevens gymnasieskola som delar ut SL-korten. Ingen ansökan behöver göras till barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun.

Taxi beviljas inte till elever i gymnasieskola.

Elev i gymnasiesärskola

Elev i gymnasiesärskola kan få skolskjuts i form av SL-kort eller taxi.

Ansökan

Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst eller via blankett. För snabbare handläggning rekommenderar vi att göra ansökan via e-tjänsten. Länk finns under rubriken Självservice i högermenyn.

Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår eller när förutsättningarna förändras, till exempel om eleven flyttar eller byter skola.

Läsårskort hos SL

SL-kortet delas ut av den skola där eleven är inskriven. Kortet gäller helgfri måndag-fredag kl. 04.30-19.00 under hela skolans läsår. Den som vill kan hos SL köpa till en fritidsbiljett, som laddas på samma kort och gäller övrig tid.

Vallentuna kommun ersätter SL-kort som köpts privat.

Borttappat eller stulet SL-kort (läsårskort)

Med ett registrerat SL-kort ingår förlustgaranti. Förlustgarantin omfattar både själva SL-kortet och innehållet på kortet. Förlustgarantin gäller bara om kortet är registrerat på Mitt SL. Det går inte att registrera kortet i efterhand för få garantin. Det är SL som spärrar kortet och skickar ett nytt kort till den adress som uppges vid registreringen.

Elev i behov av särskilt stöd

För elev med funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet görs en särskild bedömning enligt riktlinjer för skolskjuts. Riktlinjerna finns under rubriken Mer information i högermenyn. Behovet och vilken typ av skolskjuts som behövs bedöms årligen med hänsyn till elevens funktionsnedsättning, ålder och utveckling.

Sidan granskad den 7 maj 2018