Hjälpmedel:

Särskilt stöd

I skolan ska hänsyn tas till elevers olika behov samt uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd.

Det är en av skolans huvuduppgifter att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära på det sätt som passar eleven bäst. Eleven har rätt att få det stöd och den stimulans som behövs för att nå så långt som möjligt inom den ordinarie undervisningen.

Om skolan upptäcker att eleven inte kommer att nå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen ska skolan ge eleven stöd. Extra anpassningar är mindre stödinsatser som oftast kan ske inom ramarna för den vanliga undervisningen. Om detta inte är tillräckligt för eleven ska det utredas om eleven behöver särskilt stöd. Det är rektorn som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt.

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen. Rektorn beslutar om särskilt stöd och detta dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Om en elev har andra svårigheter, än det som direkt är kopplat till lärandet, i sin skolsituation, ska man också ta reda på om eleven kan behöva särskilt stöd. Det kan till exempel gälla att en elev har hög frånvaro. Om en utredning visar att elevens svårigheter leder till att hen riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan också utarbeta ett åtgärdsprogram.

Elever med omfattande stödbehov kan få placering i någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper.

Sidan granskad den 7 november 2017